Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων

Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων ιδρύθηκε με την στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 18/2020 και έχει ως στρατηγικούς στόχους:

  • την καταγραφή/ πιστοποίηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και των μελών τους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.
  • τη διασφάλιση της ομαλής συνύπαρξης μεταξύ των προσφύγων – μεταναστών που φιλοξενούνται στις κατά τόπους Δομές και Κέντρα και των τοπικών κοινωνιών.

Για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων φορέων συνεργάζεται με κρατικούς φορείς, ΟΤΑ, ανεξάρτητες αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς και φορείς και διαχειρίζεται προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, συναφή με τους σκοπούς της.

Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διαρθρώνεται ως ακολούθως:

  1. Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
  2. Μονάδα Συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
  3. Μονάδα Ανταποδοτικών Προγραμμάτων
  4. Μονάδα Συνεργασίας με φορείς και ΟΤΑ

Δράσεις/έργα που αποτελούν αρμοδιότητες υπαγόμενες στην Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων είναι τα εξής:

  • Υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης έργων από τους δικαιούχους Χρηματοδότηση έργων Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Αναλυτικότερα, με τον νόμο 4662/2020 και συγκεκριμένα, με το άρθρο 196 αυτού, συστάθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Αλληλεγγύης», τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο ως άνω λογαριασμός συστάθηκε για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών. 
  • Έλεγχος και καταγραφή των Ελληνικών και Ξένων Μ.Κ.Ο. αλλά και των μελών/συνεργατών και εθελοντών αυτών που δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Καταγραφή μελών/συνεργατών/εθελοντών Διεθνών Οργανισμών και υπηρεσιών για την έκδοση καρτών εισόδου στις δομές φιλοξενίας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια διασφάλισης και προστασίας των ατόμων που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας, προβλέπεται η καταγραφή όλων των ατόμων που εισέρχονται σε αυτές, καθώς επίσης η έκδοση και χορήγηση σε αυτούς καρτών εισόδου, ετήσιας διάρκειας.

Ο Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνου είναι Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ευάγγελος - Απόστολος Κωνταντίνου

Ο Ευάγγελος Κωνσταντίνου είναι οικονομολόγος.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα χρηματοοικονομικά (MSc in Financial Management and Control) από το Aston Business School, του Aston University.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τομέα της Επικοινωνίας το 2003, από την εταιρεία επικοινωνίας MWG POLITICS του πολυεθνικού Ομίλου Mc Cann Erickson. Στη συνέχεια συνεργάστηκε ως Σύμβουλος Επικοινωνίας με εταιρείες του κλάδου και ιδιώτες. Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρμόδιου για θέματα Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, ΣΔΙΤ, Εξαγωγών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

Το 2018 συνεργάστηκε με το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ και ανέλαβε το νεοσύστατο Ινστιτούτου ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Διετέλεσε Διοικητής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΕΚΤ Α.Ε. Από τον Φεβρουάριο του 2020 είναι Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber