Επαγγελματικό Περίγραμμα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εξειδικευμένους φορείς, έχει ολοκληρώσει το αναγκαίο, σημαντικό και πρωτοποριακό έργο της εκπόνησης του Επαγγελματικού Περιγράμματος Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 110998/08.05.2006 ΚΥΑ “Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων” (ΦΕΚ 566/Β).

Το πρόγραμμα Επαγγελματικού Περιγράμματος Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή: 

  • Θα επισημοποιήσει και οριοθετήσει το επάγγελμα του διαπολιτισμικού μεσολαβητή.
  • Προσβλέπει και στην ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο πεδίο.
  • Περιγράφει τις κύριες και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες του επαγγέλματος.
  • Θέτει τις βάσεις για τη δυνατότητα πιστοποίησης των διαπολιτισμικών μεσολαβητών καθώς και για τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισής τους.
Scroll to Top