Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας

H Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας υπάγεται στον Υπουργό και συστάθηκε με το Άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 106/2020 μετά από τροποίηση βάσει του Άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 77/2022. ‘Εχει επιχειρησιακό στόχο την παρακολούθηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εργασιών των Διεθνών Οργανισμών στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, τη διαμόρφωση και τη βέλτιστη προώθηση των ελληνικών θέσεων στα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες χώρες και τους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και την κάλυψη αναγκών εθιμοτυπίας για τις ανάγκες του Υπουργείου και της πολιτικής ηγεσίας.

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας διαρθρώνεται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Εθιμοτυπίας.

Η Προϊσταμένη της  Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας είναι η κυρία Αγγελική Γραμματικοπούλου.

Επικοινωνία

Τα Τμήματα της Διεύθυνσης

Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Προϊστάμενος: 

Email: 

Τηλ:

To Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για:

 • την οργάνωση και παρακολούθηση διασκέψεων, συνεδρίων, συνόδων και επιτροπών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,
 • την προετοιμασία της εκπροσώπησης σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή όργανα για θέματα μετανάστευσης και ασύλου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,
 • την εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή όργανα για θέματα μετανάστευσης και ασύλου,
 • την παρακολούθηση των εργασιών των υπουργικών διασκέψεων, διαφόρων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επεξεργάζονται αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε αυτές εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επεξεργάζονται αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε αυτές,
 •  την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για την επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων, μελετών και διασκέψεων, σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και τη διασφάλιση της συνεργασίας με τις αρμόδιες, σε αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και των Μονίμων Ελληνικών Αντιπροσωπειών,
 • τη μετάφραση και τη διερμηνεία ή τη μέριμνα για τη μετάφραση και τη διερμηνεία ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως, για τις ανάγκες του Υπουργείου,
 • την παροχή οδηγιών για την επίσημη ελληνική θέση και τις θέσεις του Υπουργείου προς τις ελληνικές αντιπροσωπείες σε συζητούμενα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου κατόπιν συνεργασίας με άλλες αρμόδιες διευθύνσεις, αυτοτελή τμήματα και αυτοτελείς υπηρεσίες του Υπουργείου,
 •  την υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου τους,
 • τη μέριμνα για την τροφοδότηση και επικαιροποίηση με σχετικό πληροφοριακό υλικό που αφορά στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου των δικτυακών τόπων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • την παροχή, κατόπιν αιτήματος, πληροφόρησης και απαντήσεων για θέματα του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή όργανα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
 • την εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία και την υποστήριξή της σχετικά με τις θέσεις της Χώρας στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,
 • την υποβολή προτάσεων για την προετοιμασία, διοργάνωση και υποστήριξη διμερών ή πολυμερών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων, μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με εκπροσώπους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κατά περίπτωση
  υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου για την υπογραφή Διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας με ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς,
 • τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Χώρας έναντι των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων,
 • την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή της Χώρας σε νέους ή την αποχώρηση από υφιστάμενους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, και
 • τη διαχείριση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, ως το ελληνικό σημείο επαφής, τόσο ως προς την εκπροσώπηση της Χώρας στο εν λόγω Δίκτυο και στη Διοικούσα Επιτροπή, όσο και ως προς την ανάληψη και προώθηση των δράσεών του στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με το Τμήμα Θεσμικής Λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και με το Τμήμα Υποστήριξης Δικτυακού Τόπου της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως προς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του. 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Προϊστάμενος: 

Email

Τηλ: 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδιο για:

 • την οργάνωση και παρακολούθηση διασκέψεων, συνεδρίων, συνόδων και επιτροπών με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες διευθύνσεις, αυτοτελή τμήματα και αυτοτελείς υπηρεσίες του Υπουργείου,

 • την προετοιμασία της εκπροσώπησης σε διεθνείς, περιφερειακούς ή διακυβερνητικούς οργανισμούς ή όργανα για θέματα μετανάστευσης και ασύλου,

 • την εκπροσώπηση σε διεθνείς ή περιφερειακούς ή διακυβερνητικούς οργανισμούς ή όργανα για θέματα μετανάστευσης και ασύλου,

 • την παρακολούθηση των εργασιών διαφόρων επιτροπών και ομάδων εργασίας διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών, που επεξεργάζονται αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε αυτές,

 • την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για την επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων και μελετών διεθνών οργανισμών και διασκέψεων, σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου,

 • την υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας σε διεθνή προγράμματα για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου τους,

 • τη μέριμνα για την τροφοδότηση και επικαιροποίηση με σχετικό πληροφοριακό υλικό που αφορά στη μετανάστευση και το άσυλο, των δικτυακών τόπων διεθνών ή περιφερειακών ή πολυμερών οργανισμών,

 • την παροχή, κατόπιν αιτήματος, πληροφόρησης και απαντήσεων για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε διεθνείς, περιφερειακούς ή διακυβερνητικούς οργανισμούς ή όργανα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

 • την εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία και την υποστήριξή της σχετικά με τις θέσεις της Χώρας στα αρμόδια διεθνή όργανα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

 • την υποβολή προτάσεων για την προετοιμασία, διοργάνωση και υποστήριξη διμερών ή πολυμερών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων, μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με εκπροσώπους τρίτων χωρών και διεθνών και άλλων οργανισμών, και την κατά περίπτωση υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου για την υπογραφή Διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας με διεθνείς θεσμούς, οργανισμούς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς,

 •  τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Χώρας έναντι των αρμοδίων διεθνών οργανισμών και φορέων τρίτων χωρών,

 •  την εκπόνηση στρατηγικής, σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για τη διεθνή επικοινωνία και προβολή των θέσεων της Χώρας για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή εξειδικευμένα ινστιτούτα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεξαμενές σκέψης και εταιρείες επικοινωνίας,

 • την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή της Χώρας σε νέους ή την αποχώρηση από υφιστάμενους διεθνείς οργανισμούς.

Τμήμα Εθιμοτυπίας

Προϊστάμενος: 

Email

Τηλ: 

Το Τμήμα  Εθιμοτυπίας είναι αρμόδιο για:

 • την προετοιμασία και οργάνωση των επίσημων μετακινήσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου στο εξωτερικό, την κατάρτιση του προγράμματος επίσκεψης και των επίσημων επαφών, σε συνεργασία με τα Ιδιαίτερα Γραφεία μελών της Κυβέρνησης,

 • την οργάνωση του προγράμματος των επισκέψεων προσκεκλημένων επίσημων προσώπων και αποστολών από το εξωτερικό, την υποδοχή τους, τη συνοδεία και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

 • τον συντονισμό για κάθε θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία απονομής μεταλλίου της Διαμνημόνευσης Μεταναστευτικής Αρωγής (ΔΜΑ) και ιδίως τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Διαμνημόνευσης Μεταναστευτικής Αρωγής του άρθρου 2 του π.δ. 95/2021 (Α' 224) καθώς και την κατάρτιση σχεδίου πράξης απονομής μεταλλίου Διαμνημόνευσης Μεταναστευτικής Αρωγής

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber