Search
Close this search box.

Διοίκηση & Επικοινωνία

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 106 (ΦΕΚ Α’-255-23/12/2020), η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και έχει ως στρατηγικούς στόχους:

 • την οργανωτική και λειτουργική εναρμόνιση των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
 • τον προσδιορισμό των αναγκών ίδρυσης και επέκτασης κέντρων υποδοχής και δομών φιλοξενίας,
 • την ευθύνη του συντονισμού της δράσης των υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης με τις δράσεις των υπολοίπων υπηρεσιών του Υπουργείου, και 
 • την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης και προσωρινής διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη xώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

Η ΥΠ.Υ.Τ συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 • Τη Διεύθυνση Υποστήριξης, όπως μετονομάζεται η Κεντρική Υπηρεσία.
 • Το Αυτοτελές Τμήμα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της ΥΠ.Υ.Τ.
 • Τη Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών  (Κ.Ε.Δ.). 
 • Τη Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος. 
 • Τη Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος.

H Διοίκηση της ΥΠ.Υ.Τ

Επικοινωνία

Από τις 30 Ιανουαρίου 2024 Διοικητής της ΥΠ.Υ.Τ. είναι ο Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνου και Υποδιοικήτρια είναι η Νιούτσικου Μαρία-Δήμητρα.

Η Διεύθυνση Υποστήριξης

Η Διεύθυνση Υποστήριξης, όπως μετονομάζεται η Κεντρική Υπηρεσία, έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εποπτεία προγραμμάτων και δράσεων με γνώμονα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας όπως αυτές ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την υποδοχή, καθώς και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του συνόλου της ΥΠ.Υ.Τ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Επικοινωνία

Τμήμα Συντονισμού και Λειτουργίας Συστημάτων

To Τμήμα είναι αρμόδιο ενδεικτικά για: 

 • την εξαγωγή δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα και τη δημιουργία όλων των απαραίτητων αναφορών προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις Διευθύνσεις Κ.Υ.Τ. και Κ.Ε.Δ., Δομών Βορείου Ελλάδας και Δομών Νοτίου Ελλάδας,
 • τον συντονισμό για την ομαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Λογισμικού και Επιχειρησιακών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε όλα τα Κ.Υ.Τ., τις Κ.Ε.Δ.Ν. και τις Δομές με στόχο τη συνολική διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Προϊσταμένη: Αντωνία Γκέκα

Email: ris.dpt.cos@migration.gov.gr

Τηλ.: 2131629817

 

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

To Τμήμα είναι αρμόδιο για:

 • τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη όλων των Διευθύνσεων της ΥΠ.Υ.Τ, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου,
 • τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή, του Υποδιοικητή και όλων των Διευθυντών της ΥΠ.Υ.Τ,
 • τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αιτημάτων δαπάνης, προμηθειών και άλλων διοικητικών εγγράφων που αφορούν αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
 • τη διεκπεραίωση των ζητημάτων επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΥΠ.Υ.Τ, του κοινού και των δημοσίων και λοιπών φορέων.

Προϊσταμένη: Ευαγγελία Κουφοπαντελή

Email: ris.dpt.sl@migration.gov.gr

Τηλ: 213 162 9857

Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για: 

 • την παρακολούθηση, καταγραφή και εισήγηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Υ.Π.Υ.Τ.
 • τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου, με στόχο την άρτια λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
 • την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, την επισήμανση τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή εισηγήσεων για τροποποιήσεις και βελτιώσεις,
 • τη συνεργασία και αμελλητί ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για κάθε σχετικό ζήτημα, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο αναγκαίος συντονισμός σε πραγματικό χρόνο, 
 • την υλοποίηση δράσεων με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους και τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών σε επιτελικό επίπεδο, και 
 • την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του έργου της Υπηρεσίας και την οργάνωση και τον έλεγχο της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου της ΥΠ.Υ.Τ σε συνεργασία με το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου.

Προϊστάμενος: Δημήτριος Μερμίρης

Email: ris.dpt.eupfm@migration.gov.gr

Τηλ: 213 162 9872

Τμήμα Διαδικασιών και Εκπαίδευσης

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:

 • τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης, για την οργάνωση της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
 • τη σύνταξη διαδικασιών, προδιαγραφών και κανονισμών λειτουργίας, την προετοιμασία και κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων ως προς τα θέματα λειτουργίας των Δομών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης εν γένει και την εισήγησή τους στον Διοικητή για έγκριση,
 • την αξιολόγηση διαδικασιών της ΥΠ.Υ.Τ και εισήγηση στον Διοικητή μέτρων βελτίωσης και την επικαιροποίησή τους,
 • την ανίχνευση προβλημάτων κατά τη ροή και διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και τη λήψη διορθωτικών μέτρων,
 • την ανίχνευση εξειδικευμένων επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού της ΥΠ.Υ.Τ, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δράσεων επιμόρφωσης του προσωπικού με άξονα την εξειδίκευση της διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών ροών και των προσωρινώς φιλοξενουμένων αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων, 
 • τη διοργάνωση έκτακτων επιμορφωτικών δράσεων για ανταπόκριση σε έκτακτες επιχειρησιακές ανάγκες, 
 • την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και δεικτών μέτρησης, με σκοπό τον εντοπισμό προβληματικών λειτουργιών-διαδικασιών και
 • την τήρηση βάσεων δεδομένων με στοιχεία για όλες τις λειτουργίες-διαδικασίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού.

Προϊσταμένη: Σταυρούλα Μαρινοπούλου

Email: ris.dpt.pt@migration.gov.gr

Τηλ: 213 162 9882

Τμήμα Μετακινήσεων, Επιδόσεων και Εξόδου

Είναι Τμήμα είναι αρμόδιο για:

 • τον συντονισμό και τη συστηματοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την μετακίνηση αιτούντων άσυλο από ή προς τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις Δομές Φιλοξενίας και τους χώρους στέγασης στο πλαίσιο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στέγασης,
 • τη συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που δύνανται να μετακινηθούν από τα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και για τις διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας στις Δομές Φιλοξενίας και τους χώρους στέγασης στο πλαίσιο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στέγασης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Βορείου Ελλάδος, Νοτίου Ελλάδος και Κ.Υ.Τ.,
 • τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με τους φορείς μέσω των οποίων πραγματοποιείται το έργο των μετακινήσεων των αιτούντων άσυλο, με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού προγραμματισμού και οργάνωσης των μετακινήσεων,
 • την κατηγοριοποίηση και αρχειοθέτηση του συνόλου των εντύπων που βεβαιώνουν την αναχώρηση, άφιξη και παραλαβή των αιτούντων άσυλο σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού και Λειτουργίας Συστημάτων,
 • τη διαδικασία μετακίνησης των αιτούντων άσυλο μετά την απόφαση άρσης του περιορισμού τους για τη γεωγραφική περιοχή και την αποτύπωση των χαρακτηριστικών της Δομής Φιλοξενίας στην οποία είναι δυνατό να παραπεμφθούν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης εντός του Κ.Υ.Τ.,
 • τη μέριμνα για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών μετακίνησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη Χώρα, σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους,
 • τη διενέργεια της διαδικασίας αντιστοίχισης και τοποθέτησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, σε Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της ΥΠ.Υ.Τ, ή άλλους χώρους στην ενδοχώρα, με βάση τη διαθεσιμότητα των δομών, το προφίλ και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, τηρώντας την οικογενειακή ενότητα, και
 • το συντονισμό και τη συστηματοποίηση των διαδικασιών επίδοσης αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών εγγράφων.

Προϊσταμένη: Ασημίνα Παπαδρέου

Email:  ris.dpt.tne@migration.gov.gr

Τηλ: 213 162 9897

Τμήμα Κινητών Μονάδων Καταγραφής και Συντονισμού Μετακινήσεων

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:

 • τον συντονισμό των μετακινήσεων των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα μεταξύ των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των Δομών Φιλοξενίας και των χώρων στέγασης στο πλαίσιο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στέγασης,
 • τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που έχουν αναλάβει το έργο των μετακινήσεων των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχούς έκβασης των μετακινήσεων,
 • τη συλλογή των εντύπων που βεβαιώνουν την αναχώρηση, άφιξη και παραλαβή των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών,
 • την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τη διάρκεια της μετακίνησης από την αρχική αναχώρηση μέχρι την τελική άφιξη στον προορισμό των πολιτών τρίτων και των ανιθαγενών, με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχούς έκβασης των μετακινήσεων και 
 • την εφαρμογή των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης όπου απαιτηθεί από έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες σε όλη την επικράτεια.

Υπεύθυνη: Ευαγγελία Κτιστάκη [Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποστήριξης]

Email: ris.dpt.mu@migration.gov.gr

Τηλ: 2131629842 & 2131629843

Τμήμα Προγραμμάτων Στέγασης και Υλικών Συνθηκών Υποδοχής

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:

 • την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων στέγασης και φιλοξενίας πολιτών αιτούντων άσυλο από τρίτες χώρες, και 
 • την κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος παροχής οικονομικού βοηθήματος με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά το ενωσιακό δίκαιο.

Προϊστάμενος: Δημήτριος Κιτσώνης

Email: ris.dpt.acc@migration.gov.gr

Τηλ: 213 162 9927

Το Αυτοτελές Τμήμα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Το Αυτοτελές Τμήμα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της ΥΠ.Υ.Τ.

Οι Αρμοδιότητες του Τμήματος

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:  

 • τον συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως κρατικών υπηρεσιών, διεθνών οργανισμών, εθελοντικών οργανώσεων πολιτών, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
 • την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης,
 • τη συμβουλευτική υποστήριξη του Διοικητή των Κ.Υ.Τ. και των Δομών για τη διαχείριση κρίσιμων ή και έκτακτων περιστατικών,
 • τη διοργάνωση ασκήσεων, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού, της διαλειτουργικότητας και της βελτιστοποίησης των μηχανισμών ανταπόκρισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
 • την παρακολούθηση επί εικοσιτετράωρης βάσης της εύρυθμης λειτουργίας των Κ.Υ.Τ. και των Δομών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και την με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνία με το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης από τα Κ.Υ.Τ., τις Δομές Φιλοξενίας και τα Κ.Ε.Δ. σε όλη της επικράτειας,
 • την ενημέρωση και κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και λοιπών φορέων, όπως την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) κ.λπ., με κάθε πρόσφορο μέσο για την αντιμετώπιση κρίσιμων ή και έκτακτων περιστατικών,
 • την καθημερινή καταγραφή σε ειδικό δελτίο όλων των συμβάντων στα οποία επελήφθησαν είτε η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είτε λοιπές υπηρεσίες, όπως η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Ε.Ο.Δ.Υ. κ.λπ., εντός των Κ.Υ.Τ., των Δομών Φιλοξενίας και των  μελλοντικών Κ.Ε.Δ., όλης της επικράτειας.
 • τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων, εντός των Κ.Υ.Τ., των Δομών Φιλοξενίας, και των  Κ.Ε.Δ., όπως σεισμών, πλημμυρών, μεγάλων αυτοκινητικών ή σιδηροδρομικών ατυχημάτων, πυρκαγιών και λοιπών αντίστοιχης εμβέλειας γεγονότων.

Επικοινωνία

Η Διεύθυνση Κ.Υ.Τ. & Κ.Ε.Δ.

Η Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών  (Κ.Ε.Δ.) έχει ως επιχειρησιακό στόχο να προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση και να εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Κ.Υ.Τ., των Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου και των Κ.Ε.Δ.

Επικοινωνία

Η Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Στη Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος και στη Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος υπάγονται οι Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο του συνόλου της επικράτειας εκτός των Δομών που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου.

Η Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος έχει ως επιχειρησιακούς στόχους να προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και να ελέγχει τη δράση των Δομών Βορείου Ελλάδος, και να εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των  Δομών.

Επικοινωνία

Η Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος

Η Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος έχει ως επιχειρησιακούς στόχους να προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και να ελέγχει τη δράση των Δομών Νοτίου Ελλάδος, και να εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των  Δομών.

Επικοινωνία

H Διοίκηση της ΥΠ.Υ.Τ

Ευάγγελος Κωνσταντίνου

Photo Διοικητή ΥΠΥΤ

Ο Ευάγγελος Απόστολος Κωνσταντίνου αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα χρηματοοικονομικά (MSc in FinancialManagement and Control) από το Aston BusinessSchool, του Aston University.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τομέα της επικοινωνίας το 2003, από την εταιρεία επικοινωνίας MWG POLITICS του πολυεθνικού Ομίλου McCannErickson. Στη συνέχεια συνεργάστηκε ως Σύμβουλος Επικοινωνίας με εταιρείες του κλάδου και ιδιώτες.

Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιου για θέματα Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, ΣΔΙΤ, Εξαγωγών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

Το 2018 συνεργάστηκε με το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ και ανέλαβε το νεοσύστατο Ινστιτούτο ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Από το Σεπτέμβριο του 2019 ως το Φεβρουάριο του 2020 τοποθετήθηκε Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΔΕΚΤ Α.Ε. 

Από το Φεβρουάριο του 2020 ως τον Ιούνιο του 2023 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και κατόπιν κατάργησης των Ειδικών Γραμματειών τον Ιούνιο 2023 υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Νιούτσικου Μαρία-Δήμητρα

Η Μαρία-Δήμητρα Νιούτσικου είναι Υποδιοικήτρια της Υ.Π.Υ.Τ. Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, στον τομέα της Διαχείρισης Έργων και σε Διεθνείς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ανθρωπιστικό τομέα. Το 2013  ξεκινά μια μακρά πορεία στη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα αρχικά ως εργαζόμενη στο Κέντρο Υποδοχής Φυλακίου Έβρου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Εν συνεχεία, το 2016, αναλαμβάνει τον ρόλο της Διοικήτριας του ΚΥΤ Σάμου. Τον Μάιο του 2020 αναλαμβάνει τη Διοίκηση της Δομής Σκαραμαγκά και κατόπιν τον Απρίλιο του 2022 ορίζεται Διοικήτρια της Δομής Οινοφύτων. Οργάνωσε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκκένωση των Δομών Σκαραμαγκά και Ελαιώνα. Τον Απρίλιο του 2023 ανέλαβε τη θέση της  Υποδιοικήτριας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διετέλεσαν με φθίνουσα χρονολογική σειρά οι κάτωθι:

 • 23/03/2020-26/01/2024: ΜΑΝΤΑΓΑΡΗΣ Αναστάσιος
 • 13/09/2019-20/03/2020: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δημήτριος (Αναπληρωτής)
 • 25/01/2019-22/08/2019: ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ανδρέας
 • 17/10/2018-24/01/2019: ΜΕΡΜΙΡΗΣ Δημήτριος (Αναπληρωτής)
 • 23/10/2017-15/10/2018: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
 • 14/08/2017-22/10/2017: ΛΕΚΚΑΚΟΣ Θωμάς (Αναπληρωτής)
 • 10/10/2016-15/09/2017: ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ Ανθούλα
 • 20/02/2012-10/10/2016: ΝΙΚΑΣ Παναγιώτης

Οργανόγραμμα Υ.Π.Υ.Τ

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber