Διοίκηση

Κεντρική Υπηρεσία

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διευθύνει και συντονίζει την Υπηρεσία Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία υπάγεται στον Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Γραφείων και Κλιμακίων Ασύλου και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Τμήματα Κεντρικής Υπηρεσίας

Παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις και μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Προϊστάμενος: Χωλ Εδουάρδος-Αλβέρτος

E-mail: GAS.international@migration.gov.gr

Προετοιμάζει και καταρτίζει τα απαραίτητα σχέδια νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων και παρέχει νομική υποστήριξη στην Υπηρεσία για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της.

Προϊστάμενη: Ζωή Νασίκα

Ε-mail: GAS.legal@migration.gov.gr

Συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τα Κινητά Κλιμάκια Ασύλου. Μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων, διερμηνέων, καθώς και των δικηγόρων που παρέχουν νομική συνδρομή στους αιτούντες διεθνή προστασία.

Προϊστάμενη: Ευγενία Αδάμ

E-mail: GAS.coordination@migration.gov.gr

Μεριμνά για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 604/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας και συνεργάζεται με τις συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Προϊσταμένη: Διονυσία Παπαηλιού

Ε-mail: GAS.dublin@migration.gov.gr

Χειρίζεται θέματα διορισμών, προσλήψεων, αποσπάσεων, μεταθέσεων, μετατάξεων, διαθεσιμοτήτων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, πειθαρχικών υποθέσεων, εισηγήσεων, τήρησης παρουσιολογίων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων

Προϊσταμένη: Ουρανία Σουλτάνη

E-mail: GAS.hr@migration.gov.gr

Μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της υπηρεσίας, για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, καθώς και για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποφάσεων διεθνούς προστασίας του Α΄ βαθμού. Αναζητά, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία και προς τούτο συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες ελληνικές αρχές, αρχές της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, συναρμόδιες αρχές κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Μεριμνά για την ποιότητα των αποφάσεων διεθνούς προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και τηρεί στατιστικά και άλλα στοιχεία των αποφάσεων διεθνούς προστασίας.

Προϊσταμένη: Όλγα Χρυσανθοπούλου

E-mail: GAS.coi@migration.gov.gr

Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου. Μεριμνά για την κατάρτιση και έγκριση των προμηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού, τον ορισμό δημοσίων υπολόγων, την κατανομή, ανακατανομή και έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Προϊσταμένη: Μαρία Βολονάκη

E-mail: GAS.oikonomiko@migration.gov.gr

Υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, διαχείρισης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε: αα) Γραφείο  Προγραμματισμού και Αξιολόγησης  ββ) Γραφείο Παρακολούθησης Δράσεων / Πράξεων και γγ) Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων / Πράξεων.

Προϊσταμένη: Αθανασία Γιαννακοπούλου

E-mail: GAS.pmi@migration.gov.gr

Είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης και κατάλληλης διαμόρφωσής τους, την επίβλεψη όλων των εργασιών συντήρησης, τη διαχείριση του υλικού, καθώς και για την τήρηση του αρχείου. Υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Μεριμνά για την ασφαλή προσέλευση και διαχείριση των προσερχόμενων στην Υπηρεσία, εποπτεύει το αρμόδιο προσωπικό και μεριμνά για την ασφάλεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.

Προϊσταμένη: Βασιλική Κακοσίμου

E-mail: GAS.adm.tech.support@migration.gov.gr

Υποστηρίζει το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες αντίστοιχες αρχές κρατών – μελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών και είναι αρμόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών.

Προϊστάμενος: Γιώργος Ζωντήρος

E-mail: GAS.IT@migration.gov.gr

Περιφερειακά Γραφεία και Αυτοτελή Κλιμάκια

Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής τους αρμοδιότητας, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα:

α) τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία,

β) την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό,

γ) την παραλαβή των προσφυγών και τη διαβίβασή τους στην Αρχή Προσφυγών,

δ) την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,

ε) τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα,

στ) τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 7 Ιουνίου 2013 με έδρα την Αθήνα έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών:

  • Αττικής
  • Στερεάς Ελλάδας
  • και των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας – Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και  Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Αττικής υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου Αμυγδαλέζας, Μετεγκατάστασης Αιτούντων Διεθνή Προστασία, Πειραιά, Ταχείας Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας, Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Πακιστάν και Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας ποινικών κρατουμένων.

Προϊσταμένη: Μαρία Παπαδοπούλου

Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210-69 88 500

Τηλεφωνική γραμμή με ηχογραφημένες πληροφορίες για αιτούντες άσυλο σε 10 γλώσσες: 210-69 88 660

E-mail: GAS.pga.athina@migration.gov.gr

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 15 Οκτωβρίου 2013.

Έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και εξετάζει αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από διαμένοντες στην Περιφέρεια αυτή, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων που υποβάλλονται από κρατούμενους στο Κέντρο Ταυτοποίησης της Μόριας.

Προϊστάμενος: Μάριος Καλέας

Διεύθυνση: Κέντρο Ταυτοποίησης Υπηκοότητας, Μόρια Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100

Τηλ.: 22510-32323

Φαξ: 22510-32883

GAS.pga.lesvou@migration.gov.gr

Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 29 Ιουλίου 2013. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το στοιχείο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει. Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Θράκης υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου Φυλακίου και Ξάνθης, τα οποία ιδρύθηκαν δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. οικ./5927/23.9.2013  (ΦΕΚ Β ́2565) και οικ.9839/7.11.2014 (ΦΕΚ Β ́ 3125)  αποφάσεων της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου αντίστοιχα.

Προϊστάμενος: Γιώργος Κωστακιώτης

Διεύθυνση: Λ.Μάκρης 1-Β, Τ.Κ 68100, Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης

Τηλ.: 25510-35170

Φαξ: 25510-35168

E-mail: GAS.pga.alexandroupolis@migration.gov.gr

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 2 Ιανουαρίου 2014. Έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Ρόδου και Καρπάθου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Προϊστάμενος: Χρύσοστομος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1, κτίριο Τροχαίας Ρόδου (είσοδος από Ιερού Λόχου), Ρόδος, Τ.Κ. 85100

Tηλ.: 22410-30278, 22410-77894-5

Φαξ: 22410-23841

E-mail: GAS.pga.rodou@migration.gov.gr

Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου στις 20 Ιανουαρίου 2014 και ως Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου στις 8 Ιουλίου 2015. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 10, του ΠΔ 122/2017, όπως ισχύει.

Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Θεσσαλονίκης υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. οικ.4199/6.3.2017 (ΦΕΚ Β ́ 881) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Προϊστάμενη: Μαρία Μουρμουρή

Διεύθυνση: Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ,  Πόντου 5 -περιοχή Λαχαναγοράς, 54628- Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (Το σημείο εξυπηρετείται από τη γραμμή 9 του ΟΑΣΘ, στάση «Αναψυκτήριο»)

Τηλ.: 2310-751775

Φαξ: 2310-267722

E-mail: GAS.pga.thessalonikis@migration.gov.gr

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 14 Ιανουαρίου 2016.

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Σάμου με έδρα το Βαθύ Σάμου έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Προϊστάμενη: Βασιλική Κακοσίμου

Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη (άνωθεν Λιμενικού Επιβατικού Σταθμού Σάμου), 83100 Σάμος

Τηλ.: 22730-81450

E-mail: GAS.pga.samou@migration.gov.gr

Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου 2014. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας. Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Δυτικής Ελλάδας υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. πρωτ. οικ,/11303/21.7.16 (ΦΕΚ Β ́ 2335) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Προιστάμενος: Νεκτάριος Παπακωνσταντινόπουλος

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 92 & Παναχαικού 26224, Πάτρα

Τηλ: 2610-318171,2610-323219
Φαξ: 2610-318177

E-mail: GAS.pga.patras@migration.gov.gr

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Λέρου ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Λέρου στις 11 Μαρτίου 2016, με έδρα το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέρο και έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Κω και Καλύμνου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) Λέρου υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, οι οποίοι κατοικούν εντός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Π.Γ.Α. Λέρου, πλην αυτών που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. οικ.8183/26.5.2016 (ΦΕΚ Β ́ 1618) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου. Εδρεύει και λειτουργεί εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέρο, και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο προαναφερόμενο Κέντρο.

Προϊστάμενη: Μαρία-Πελαγία Μπεζάζη

Διεύθυνση: Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, Λέπιδα, Λέρος

Τηλ. – Φαξ: 22470-26890

E-mail: GAS.pga.lerou@migration.gov.gr

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου  ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Χίου στις 29 Φεβρουαρίου 2016, έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφερειακής ενότητας Χίου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Εδρεύει και λειτουργεί εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Χίο, και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο προαναφερόμενο Κέντρο.

Προισταμένη: Πελαγία Ατσάλου

Διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου

Περιοχή Χαλκείου Χίου 82100

Τηλ.: 22710-69030

E-mail: GAS.pga.chiou@migration.gov.gr

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κρήτης στις 15 Δεκεμβρίου 2016, με έδρα το Ηράκλειο και έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Κρήτης. Στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) Κρήτης υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, οι οποίοι κατοικούν εντός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Π.Γ.Α. Κρήτης.

Προϊσταμένη: Ελένη Βαζαίου

Διεύθυνση: Ηφαίστου και Ελευθέρνης, Ηράκλειο (Περιοχή Καμίνια), Τ.Κ. 713 03 

Τηλ.: 2810-259338

Φαξ: 2810-259339

E-mail: GAS.pga.kritis@migration.gov.gr

Το Περιφερειακό Γραφείο Πειραιά, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Πειραιά από τον Αύγουστο του 2016, είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, που εξαιρούνται από τη διαδικασία της μετεγκατάστασης, δυνάμει των υπ” αριθμ. 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τις οποίες έχει διενεργηθεί απλή καταγραφή στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας από τα Κινητά Κλιμάκια Ασύλου του Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, τα οποία συστάθηκαν δυνάμει της με αριθμ. οικ. 8066/25.5.2016 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Προϊσταμένη: Αικατερίνη Μωυσιάδου

Διεύθυνση: Ναυάρχου Νοταρά 106, 18535, Πειραιάς

Τηλεφωνικό κέντρο: 210-4187090

Φαξ: 210-4599730

E-mail: GAS.pga.peiraia@migration.gov.gr

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου (πρώην Αυτοτελές Κλιμάκιο Μετεγκατάστασης) εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα, στην περιοχή Αλίμου, και είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, όπως αυτή ισχύει, και υποβάλλονται από ανιθαγενείς Παλαιστινιακής καταγωγής, υπηκόους Αιγύπτου και Συρίας, πλην αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ταχείας Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας.

Προϊσταμένη: Σοφία Σταθάκου

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 6, Τ.Κ. 17456, Άλιμος (κτήριο ΔΟΜ)

Τηλ.: 210-9903370

Φαξ: 210-9943947

E-mail: GAS.pga.alimou@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω λειτουργεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Κω, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο προαναφερόμενο Κέντρο, καθώς επίσης και για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε καταστήματα κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Κω.

Προϊσταμένη: Ευγενία Αδάμ

Διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω

Περιοχή Πυλί, Τ.Κ. 85301

Τηλ.: 22420-27856

E-mail: GAS.aka.ko@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου «Α.Κ.Α. Αμυγδαλέζα», το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Ειδικό Χώρο Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) Αμυγδαλέζας είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρατουμένων που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε χώρους ή καταστήματα κράτησης και φυλακές εντός των ορίων των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Κυκλάδων, Λάρισας, Μαγνησίας, Σάμου, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αμυγδαλέζας, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Ειδικό Χώρο Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) Αμυγδαλέζας είναι αρμόδιο για:

α) την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρατουμένων που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε καταστήματα κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας-Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

β) την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4375/2016, σε ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων της χώρας εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας-Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Προϊσταμένη: Βασιλική Μπορούση

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές 13671

Τηλ.: 210-2444495   

Φαξ: 210-2466647

E-mail: GAS.aka.amygdalezas@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο «Α.Κ.Α. Ξάνθη» ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20 Νοεμβρίου 2014.

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο «Α.Κ.Α. Ξάνθη», το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (ΤΣΦ) Κοτύλης στην Ξάνθη είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών ή ανιθαγενών που διαμένουν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κοτύλης στην Ξάνθη.

Προϊσταμένη: Άννα Σαμοθράκη

Διεύθυνση: 2ο χλμ. Ε.Ο Ξάνθης – Καβάλας, Τ.Κ 67100, Ξάνθη

Τηλ. – Φαξ: 25410-20030

E-mail: GAS.aka.xanthis@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Φυλακίου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 11 Ιουλίου 2013. Έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας της περιφερειακής ενότητας Έβρου. Εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Χώρου Παραμονής Αλλοδαπών στο Φυλάκιο.

Προϊσταμένη: Μαρία Τσίπα

Διεύθυνση: Κ.Υ.Τ. Φυλακίου, Φυλάκιο 68006

Tηλ.-Φαξ: 25520-95180

E-mail: GAS.pga.evrou@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου εδρεύει και λειτουργεί εντός του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) Κορίνθου και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο προαναφερόμενο Κέντρο και που κρατούνται στις δικαστικές φυλακές του Ναυπλίου, της Τίρυνθας και της Τρίπολης.

Προϊστάμενος: Άγγελος Αγγελόπουλος 

Διεύθυνση: Υπηρεσία Φύλαξης Eγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου (πρώην ΥΦΕΚΑ – νυν ΠΡΟΚΕΚΑ) Εξαμιλίων 3, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100

Τηλ.: 27410-81015

Φαξ: 27410-81015

E-mail: GAS.aka.korinthou@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για την ταχεία εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής και υποβάλλονται α) από υπηκόους Συρίας και ανιθαγενείς με πρώην χώρα συνήθους διαμονής τη Συρία των οποίων η ιθαγένεια ή η ανιθαγένεια αποδεικνύεται με πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως με διαβατήριο Συρίας ή β) από υπηκόους Συρίας και ανιθαγενείς με πρώην χώρα συνήθους διαμονής τη Συρία των οποίων η ιθαγένεια ή η ανιθαγένεια έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές και οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία του άρθρου 60 παρ. 4 του Ν. 4375/2016.

Προϊστάμενος: Σταύρος Αποστολάκης

Διεύθυνση: Κανελλοπούλου 2, 10177, Αθήνα

Τηλ.: 210-6988534

Φαξ: 210-6988617

E-mail: GAS.aka.fasttrack@migration.gov.gr

To Aυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, είναι αρμόδιο για την εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και υποβάλλονται από υπηκόους Αλβανίας και Γεωργίας.

Προϊσταμένη: Χρυσάνθη Αυλωνίτη

Διεύθυνση: Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ Πόντου 5 -περιοχή Λαχαναγοράς Τ.Κ. 54628- Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (Το σημείο εξυπηρετείται από τη γραμμή 9 του ΟΑΣΘ, στάση «Αναψυκτήριο»)

Τηλ.: 2310-751775

Φαξ: 2310-267722

E-mail: GAS.aka.eadpygeoalv@migration.gov.gr, GAS.aka.eadpygeoalv.prot@migration.gov.gr (Για την αποστολή αιτημάτων για προσδιορισμό καταγραφής ευάλωτων ομάδων, κατάθεση υπομνημάτων-εξουσιοδοτήσεων κλπ.: Δευτ.-Παρ. 12:00-14:00)

Tο Αυτοτελές  Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν εδρεύει και λειτουργεί στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής. Είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6517/25.4.2016 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ Β’ 1415), και υποβάλλονται από αλλοδαπούς υπηκόους Πακιστάν.

Προϊσταμένη: Αναστασία Χαλκιά

Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210-69 88 500

E-mail: GAS.aka.eadpypakistan@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα και είναι αρμόδιο για:

α) τον έλεγχο των αιτήσεων που αφορούν στην ανανέωση των αδειών διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας,

β) τον έλεγχο των αιτήσεων που αφορούν στη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων,

γ) την εξέταση αιτήσεων που αφορούν στην οικογενειακή επανένωση των προσφύγων και

δ) τη διαχείριση ζητημάτων ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Μηλιώνη

Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα

Τηλ.: 210-69 88 592

E-mail: GAS.residencepermits@migration.gov.gr

To Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας ποινικών κρατουμένων εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών ποινικών κρατουμένων που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας-Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Προϊσταμένη: Φλωρεντία Φύκατα

Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 24 , Τ.Κ. 17778, Ταύρος

E-mail: GAS.aka.pr.crim.pris@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων εδρεύει και λειτουργεί στον Δήμο Ιωαννίνων και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το Α.Κ.Α. Ιωαννίνων το οποίο ιδρύθηκε με την οικ. 3028/2018 (Β” 310) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου και εδρεύει στα Ιωάννινα είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας α) αλλοδαπών ή ανιθαγενών που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης καθώς και σε προσωρινούς χώρους κράτησης/κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και β) αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται σε Δομές Φιλοξενίας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Το Α.Κ.Α. Ιωαννίνων είναι αρμόδιο για την εξέταση και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που εκκρεμούν σε αυτό, για τον προγραμματισμό και την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί απλή ή πλήρης καταγραφή μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας σε α' βαθμό, καθώς και για τη διεκπεραίωση οιουδήποτε άλλου συναφούς με τις εν λόγω υποθέσεις ζητήματος ιδίως έκδοση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου και έκδοσης ταξιδιωτικού εγγράφου.

Προϊστάμενος: Φοίβος Εμιρζάς

Διεύθυνση: 4 χλμ. Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, 45500, Πέραμα Ιωαννίνων

Τηλ.: 26510-86154

Φαξ: 26510-81721

E-mail: GAS.aka.ioanninon@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Νίκαιας εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νίκαιας, επί της οδού Θηβών 196-198, με αρμοδιότητα την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων για παροχή διεθνούς προστασίας, που έχουν υποβληθεί από υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό διοικητικής διαδικασίας, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής και Εξέτασης, ανεξαρτήτως τοπικής και καθ” ύλην αρμοδιότητας αυτών.

Προϊστάμενος: Σταύρος Αποστολάκης

Διεύθυνση: Λ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

E-mail: GAS.aka.nikaias@migration.gov.gr

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber