Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ

Όταν καταθέσετε αίτηση διεθνούς προστασίας, θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, καθώς και των μελών της οικογένειάς σας που είναι άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC που αποσκοπεί στην εφαρμογή του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ».

Ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» καθορίζει ποιο από τα κράτη της Ευρώπης που δεσμεύονται από αυτόν είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.

Τα κράτη που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία (εφεξής κράτη του «Δουβλίνο ΙΙΙ»).

Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος και κάποιο μέλος της οικογένειάς σας (γονέας, αδερφός/ή, θείος/α, παππούς/γιαγιά) βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.

Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος και κανένα μέλος της οικογένειάς σας δεν βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», θα εξετάσει την αίτησή σας η Ελλάδα.

Εάν είστε ενήλικος και κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, η οποία υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής, βρίσκεται σε κάποιο από τα παραπάνω κράτη ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή αιτών άσυλο, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας εάν το επιθυμείτε. Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο/η σύζυγος ή μόνιμος σύντροφος (όχι σε όλες τις χώρες) και τα ανήλικα άγαμα τέκνα σας.

Εάν είστε κάτοχος άδειας διαμονής, υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας είναι, βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος που εξέδωσε την άδεια διαμονής, ακόμα και αν έληξε πριν από δύο χρόνια.

Εάν είστε κάτοχος θεώρησης εισόδου (visa), υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας είναι βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»,  το κράτος που εξέδωσε τη θεώρηση εισόδου ακόμα και αν έληξε πριν από έξι (6) μήνες.

Εάν έχετε πάνω από μία άδειες διαμονής ή θεωρήσεις,  το ποιο κράτος είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, σύμφωνα με τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την τελευταία ημερομηνία λήξης των αδειών διαμονής ή θεωρήσεων εισόδου.

Εάν, πριν έρθετε στην Ελλάδα, είχατε εισέλθει σε ένα άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» παράνομα, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας. Η αρμοδιότητα αυτή δεν υφίσταται δώδεκα (12) μήνες μετά την παράνομη είσοδο.

Σε περίπτωση που πριν από την υποβολή της αίτησής σας ζούσατε σε άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» για πέντε (5) συνεχόμενους μήνες, υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας είναι αυτό.

Εάν εισήλθατε νόμιμα σε ένα κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.

Εάν υποβάλατε αίτηση σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα κάποιου κράτους του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.

Εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.

Κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» μπορεί να δεχτεί να εξετάσει την αίτησή σας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Εάν δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας κανένα από τα παραπάνω κριτήρια υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας είναι η Ελλάδα.

Εάν βάσει των ως άνω κριτηρίων κάποιο άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας και αποδεχθεί να την εξετάσει, τότε η αίτησή σας στην Ελλάδα θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και θα μεταφερθείτε στο άλλο κράτος, κατά κανόνα, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που δέχθηκε να εξετάσει την αίτησή σας.

Κατά της απόφασης αυτής έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε.

Με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων όταν υποβάλετε την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τα ακόλουθα:

1) εάν έχετε προξενική θεώρηση (visa) άλλου κράτους του «Δουβλίνο ΙΙΙ»,

2) εάν έχετε άδεια διαμονής άλλου κράτους του «Δουβλίνο ΙΙΙ»,

3) εάν εισήλθατε παράνομα στην Ελλάδα μέσω άλλου κράτους του «Δουβλίνο ΙΙΙ»,

4) εάν μένατε παράνομα σε άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» πριν έρθετε στην Ελλάδα και πόσο καιρό,

5) εάν μέλη της οικογένειάς σας μένουν σε άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ» και υπό ποιο καθεστώς.

Θα πρέπει να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να καταθέσετε αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας (όπως άδειες διαμονής δικές σας και των μελών της οικογένειάς σας, έγγραφα για την οικογενειακή σας κατάσταση ή άλλα πιστοποιητικά, θεωρήσεις εισόδου, έγγραφα που πιστοποιούν την παρουσία σας στο άλλο κράτος, όπως εισιτήρια ταξιδιού, απόδειξη ξενοδοχείου κλπ).

«Έντυπα αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος ανηλίκου / ΒΙΑ σε μορφή word και pdf»

1) Best Interest Assessment Checklist for Dublin Procedures (Word)

2) Best Interest Assessment Checklist for Dublin Procedures (Pdf)

3) Best Interests Assessment Form (Word)

4) Best Interests Assessment Form (Pdf)

5) Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Best Interests Assessment Form

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου.

The National Dublin Unit of the Asylum Service developed a new tool for the Best Interest Assessment (BIA) of UAM’s aiming to facilitate the family reunification requests under the Dublin Regulation (EU) 604/2013.

The purpose of this tool is to gather all necessary information required by member states when assessing family reunification cases of UAM’s.

UNHCR, UNICEF and EASO contributed to the development of this tool, while the National Dublin Unit took into consideration other existing tools and reports used by various NGOs.

To download the Dublin Unit BIA Form and Checklist in word and pdf format, as well as guidelines, please follow the link  https://migration.gov.gr/gas/diadikasies/doyvlino-iii/

For further information please contact Dublin Unit at: GAS.dublin@migration.gov.gr

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber