Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ

Σκοπός του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ είναι η άμεση πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και η εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας από ένα και μοναδικό Κράτος- Μέλος της Ευρώπης. Ο Κανονισμός προσδιορίζει το Κράτος- Μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της υπευθυνότητας είναι τα ακόλουθα με ιεραρχική σειρά:

 • οικογενειακοί δεσμοί,
 • πρόσφατη κατοχή θεώρησης εισόδου (visa) ή άδεια διαμονής σε Κράτος-Μέλος, και
 • αν ο αιτών/ούσα έχει εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νόμιμα ή παράνομα.
 • Ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» καθορίζει ποιο από τα κράτη της Ευρώπης που δεσμεύονται από αυτόν είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας.
 • Όταν καταθέσετε αίτηση διεθνούς προστασίας, θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, καθώς και των μελών της οικογένειάς σας που είναι άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC που αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ».
 • Τα κράτη που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι τα 27 κράτη της ΕΕ (η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, , η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Καθώς και 4 συνεργαζόμενα κράτη (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).
 • Το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το BREXIT δεσμεύεται πλέον μόνο για όσα αιτήματα αναδοχής υποβλήθηκαν έως 31/12/2020. Η αποστολή νέων αιτημάτων αναδοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον δυνατή.
 • Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος και κάποιο μέλος της οικογένειάς σας (γονέας, αδερφός/ή, θείος/α, παππούς/γιαγιά) βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας εφόσον είναι προς το μείζον συμφέρον σας. Tο συμφέρον σας αξιολογείται με βάση τις φόρμες που βρίσκονται στο τέλος της σελίδας οι οποίες συμπληρώνονται από τον εκπρόσωπό σας.
 • Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος και κανένα μέλος της οικογένειάς σας δε βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», θα εξετάσει την αίτησή σας η Ελλάδα.
 • Εάν είστε ενήλικος και κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, ανεξαρτήτως αν οι δεσμοί προϋπήρχαν στη χώρα καταγωγής, βρίσκεται σε κάποιο από τα παραπάνω κράτη ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον το επιθυμούν και οι δυο πλευρές.
 • Εάν είστε ενήλικος και κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, με το οποίο οι δεσμοί προϋπήρχαν στη χώρα καταγωγής, βρίσκεται σε κάποιο από τα παραπάνω κράτη ως αιτών άσυλο, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον το επιθυμούν και οι δυο πλευρές.

            Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται:

 • ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφός που διατηρεί σταθερή σχέση με το εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση (υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο ή η πρακτική του οικείου κράτους μέλους αντιμετωπίζει τα άγαμα ζεύγη κατά τρόπο παρόμοιο με τον ισχύοντα για τα έγγαμα ζεύγη βάσει του δικαίου περί υπηκόων τρίτων χωρών).
 • τα ανήλικα τέκνα σας (υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο).
 • Εάν είστε ενήλικος/η και λόγω εγκυμοσύνης, πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας, εξαρτάσθε από τη βοήθεια του τέκνου, του αδελφού ή του γονέα σας που διαμένει νομίμως σε κράτος μέλος, τα κράτη μέλη μπορεί να σας επανενώσουν υπό την προϋπόθεση ότι οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν στη χώρα καταγωγής, ότι το εξαρτώμενο πρόσωπο μπορεί να λάβει την κατάλληλη φροντίδα και εφόσον τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εκφράσουν την επιθυμία τους γραπτώς. Το ίδιο ισχύει και σε αντίστροφη περίπτωση, αν δηλαδή νόμιμα διαμένοντες σε κράτος μέλος τέκνα, αδέλφια ή γονείς εξαρτώνται από τη δική σας βοήθεια.
 • Η Ελλάδα μπορεί, οποτεδήποτε πριν από τη λήψη πρώτης απόφασης επί της ουσίας, να υποβάλει σε άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής για να σας επανενώσει με οποιαδήποτε πρόσωπα έχετε σχέση, για ανθρωπιστικούς λόγους, βάσει ιδίως οικογενειακών ή πολιτισμικών κριτηρίων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εκφράσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς.
 • Εάν είστε κάτοχος άδειας διαμονής (εν ισχύ ή που έχει λήξει ήδη από διάστημα μικρότερο των 2 χρόνων), υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία είναι, βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος που εξέδωσε την άδεια διαμονής.
 • Εάν είστε κάτοχος θεώρησης εισόδου (visa), (εν ισχύ ή που έχει λήξει ήδη από διάστημα μικρότερο των 6 μηνών), υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία είναι βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος που εξέδωσε τη θεώρηση εισόδου.
 • Εάν έχετε πάνω από μία άδειες διαμονής ή θεωρήσεις, το ποιο κράτος είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία, σύμφωνα με τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ημερομηνία λήξης των αδειών διαμονής ή θεωρήσεων εισόδου.
 • Εάν, πριν έρθετε στην Ελλάδα, είχατε εισέλθει σε ένα άλλο Κράτος-Μέλος παράνομα, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία, εφόσον δεν έχετε εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών στο μεσοδιάστημα. Η αρμοδιότητα αυτή δεν υφίσταται δώδεκα (12) μήνες μετά την παράνομη είσοδο.
 • Σε περίπτωση που πριν από την υποβολή της αίτησής σας ζούσατε σε άλλο Κράτος-Μέλος για πέντε (5) συνεχόμενους μήνες, υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία είναι αυτό.
 • Εάν εισήλθατε νόμιμα σε ένα Κράτος-Μέλος για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία.
 • Εάν υποβάλατε αίτηση σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα κάποιου Κράτους-Μέλους, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία.
 • Εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο Κράτος-Μέλος, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον δεν έχετε εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών για διάστημα άνω των 3 μηνών και εφόσον το αίτημα σας δεν έχει απορριφθεί οριστικά και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από το εν λόγω κράτος.

Προσοχή

Εάν δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας κανένα από τα παραπάνω κριτήρια, υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας είναι η Ελλάδα.

 • Εάν βάσει των ανωτέρω κριτηρίων κάποιο άλλο Κράτος- Μέλος είναι υπεύθυνο και αποδεχθεί να εξετάσει την αίτησή σας, τότε η αίτησή που κάνατε στην Ελλάδα θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και θα μεταφερθείτε στο άλλο κράτος, κατά κανόνα, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής.
 • Κατά της απόφασης αυτής έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε.

Με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων όταν υποβάλετε την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τα ακόλουθα:

1) εάν έχετε προξενική θεώρηση (visa) άλλου  Κράτους-Μέλους

2) εάν έχετε άδεια διαμονής άλλου Κράτους Μέλους

3) εάν εισήλθατε παράνομα στην Ελλάδα μέσω άλλου Κράτους Μέλους

4) εάν μένατε παράνομα σε άλλο Κράτους Μέλους πριν έρθετε στην Ελλάδα και πόσο καιρό,

5) εάν μέλη της οικογένειάς σας μένουν σε άλλο Κράτους Μέλους και υπό ποιο καθεστώς.

Θα πρέπει να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να καταθέσετε αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας (δελτία ασύλου και άδειες διαμονής δικές σας και των μελών της οικογένειάς σας, έγγραφα για την οικογενειακή σας κατάσταση ή άλλα πιστοποιητικά, θεωρήσεις εισόδου, έγγραφα που πιστοποιούν την παρουσία σας στο άλλο κράτος, όπως εισιτήρια ταξιδιού, αποδείξεις ξενοδοχείων, ενοικιαστήρια κλπ.).

 • Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου.
 • Μπορείτε να καλέσετε καθημερινά στο Tηλ: 213-1629157 (Ωράριο Επικοινωνίας: 10:00πμ – 12:00μμ). Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό υπόθεσης ασύλου ο οποίος κι αναγράφεται στο δελτίο αιτούντος.
 • Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση as.dpt.ndu@migration.gov.gr. Το μήνυμα πρέπει να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και στο θέμα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ​ο αριθμός υπόθεσης ασύλου που αναγράφεται στο δελτίο σας, το οποίο και πρέπει να επισυνάψετε.

Ένα νέο εργαλείο που εξυπηρετεί τις ανάγκες των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων

Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου δημιούργησε ένα νέο εργαλείο για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου που στοχεύει στη διευκόλυνση των αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης μέσω του Κανονισμού Δουβλίνου 604/2013

Ο σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου είναι να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη μέλη κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων ασυνόδευτων ανηλίκων.

Οι UNHCR, UNICEF και EASO συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του εργαλείου  ενώ η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου έλαβε υπόψη τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία και εκθέσεις που χρησιμοποιούνταν από διάφορες ΜΚΟ.

Για να κατεβάσετε τη φόρμα του βέλτιστου συμφέροντος της Μονάδας Δουβλίνου καθώς και το Checklist σε word και pdf, καθώς και τις οδηγίες, παρακαλώ δείτε παρακάτω/ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Δουβλίνου στο: as.dpt.ndu@migration.gov.gr

Έντυπα αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος ανηλίκου / ΒΙΑ:

Best Interest Assessment Checklist for Dublin Procedures (Word)

 Best Interest Assessment Checklist for Dublin Procedures (Pdf)

Best Interests Assessment Form (Word)

Best Interests Assessment Form (Pdf)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Best Interests Assessment Form

Εθνική Μονάδα Δουβλίνου

Μεταφράσεις

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber