Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

H Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2010  με το Π.Δ. 11/2010 (16.02.10 Α’15), ενώ μετά από μια σειρά διοικητικών μεταβολών, επανιδρύθηκε εκ νέου, το 2020, ως Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής με το Π.Δ. 18/2020 (Α34).

Η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής ασχολείται με τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την άσκηση της πολιτικής διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων μέσω της εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και με την πολιτική ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η Γ.Γ. διαχειρίζεται τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους για την υλοποίηση των δράσεων μεταναστευτικής πολιτικής και συντονίζει τις δράσεις των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν.

Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία, Ο.Τ.Α. και Δημόσιες Υπηρεσίες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών (Μ.Κ.Ο.) και παραγωγικούς φορείς για θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές της.

Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων αρμοδίων διεθνών οργανισμών και διενεργεί διεθνείς επαφές και συνεργασίες με αρμόδιους φορείς και εταίρους για την επίτευξη των στόχων της.

Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα εξής δίκτυα, ομάδες ή οργανισμούς:

  • Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.
  • Το Πρόγραμμα Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας για τη Μετανάστευση (Euromed-Migration Programme) που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και υλοποιείται από το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD).
  • Την Ομάδα Εργασίας για τη Μετανάστευση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ (OECD Working Party on Migration).
  • Τον διεθνή οργανισμό Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees-IGC).

Παρακολουθεί και συνεισφέρει σε περιφερειακές πρωτοβουλίες διαλόγου για τη μετανάστευση μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, όπως ιδίως η «Διαδικασία της Βουδαπέστης – Εταιρική Σχέση με τον Δρόμο του Μεταξιού για τη Μετανάστευση».

Παρακολουθεί και συνεισφέρει στις διεργασίες σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών που αφορούν στο «Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Τακτική και Νόμιμη Μετανάστευση» (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration).

Παρακολουθεί και συνεισφέρει στις εργασίες του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (Global Forum on Migration & Development-GFMD).

Συμμετέχει στο Διυπουργικό Δίκτυο Συντονισμού για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016-2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Συνεισφέρει, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, στις εργασίες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (Development Assistance Committee / DAC – OECD).

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίσθηκε ως Σημείο Αναφοράς στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD), σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν.4488/2017.

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκροτείται από:

  • Τη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
  • Την Υπηρεσία Ασύλου
  • Την Αρχή Προσφυγών
  • Τη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού & Διαχείρισης Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

Γενικός Γραμματέας είναι ο Πάτροκλος Γεωργιάδης από τον Φεβρουάριο του 2020.

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Σπούδασε Θεολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακά μαθήματα Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διαχείρισης Κρίσεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Μιλάει Αγγλικά.

Έχει εργαστεί ως Δημοσιογράφος σε Μέσα Μαζικής Eνημέρωσης και ως Ειδικός Εμπειρογνώμων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, ενώ έχει υπηρετήσει ως Ειδικός Γραμματέας στο Εθνικό Τυπογραφείο (2004-2006), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών (2006-2009), Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας (2012-2014) και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (2014-2015).

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο ήταν Επικεφαλής της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. (2014) στον τομέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, ήταν αρμόδιος για τη Μεταναστευτική Πολιτική και επικεφαλής των αντιστοίχων Υπηρεσιών.

Από την 1η Αυγούστου 2019 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Aπό τον Φεβρουάριο του 2020, μετά τη σύσταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber