Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων συστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 18/2020, λειτουργεί βάσει των άρθρων 35 και 42 του Ν. 4622/2019 και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, έχει ως στρατηγικό στόχο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εποπτεία της Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και άλλων πολιτικών και παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Διαχείριση αιτημάτων στέγασης και μετεγκαταστάσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων:

  • Συντονισμός ενεργειών παραπομπής, συνοδείας και ένταξης των ανηλίκων σε κατάλληλο πλαίσιο φιλοξενίας.
  • Διαχείριση αιτημάτων στέγασης και στρατηγική επιλογή πλαισίου διαμονής βάσει των αναγκών των ανηλίκων.
  • Προτυποποίηση διαδικασιών και εντύπων παραπομπής.
  • Συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στην Ελλάδα, όπως είναι η περίπτωση προγράμματος εθελοντικής μετεγκατάστασης στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών ή άλλων δράσεων που αφορούν την υποδοχή και φιλοξενία των ανηλίκων.

Εποπτεία και αξιολόγηση των κέντρων φιλοξενίας και των εποπτευόμενων διαμερισμάτων:

 • Διαμόρφωση προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας και των εποπτευόμενων διαμερισμάτων για ασυνόδευτους ανηλίκους και έλεγχος της εφαρμογής αυτών μέσω της συνεργασίας κρατικών και μη φορέων και της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων.
 • Ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανηλίκους στο πλαίσιο διαμονής τους και τακτική αξιολόγηση αυτών.
 • Σχεδιασμός παρεμβάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανηλίκους και υποστήριξη προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.
 • Τήρηση Μητρώου κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και εποπτευόμενων διαμερισμάτων.

Ζητήματα κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων:

 • Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων σε συνεργασία με κρατικούς και μη φορείς με στόχο την κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Αναζήτηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων για τους ανήλικους: αναζήτηση μελών της οικογένειας του ανηλίκου και οικογενειακή επανένωση, ένταξη στη χώρα, εθελοντικός επαναπατρισμός και μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, διεθνείς οργανισμούς και πιστοποιημένους μη κρατικούς φορείς, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.
 • Εκπόνηση σχεδίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, σχετικά με το ζήτημα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες αρμόδιες για τα ζητήματα προστασίας των παιδιών και για τον σχεδιασμό και παρακολούθηση έργων και δράσεων σχετικών με την υποδοχή, ένταξη και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Θεσμική προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων: 

 • Συντονισμός δράσης υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη, που εμπλέκονται σε ζητήματα προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και εργασία.
 • Χαρτογράφηση νομικού πλαισίου, οδηγιών, διαδικασιών και πρακτικών που σχετίζονται με τους ασυνόδευτους ανηλίκους με σκοπό τον εντοπισμό σημείων παρέμβασης, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης της θεσμικής προστασίας.
 • Εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων με στόχο την προώθηση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής.
 • Εισήγηση διαβουλεύσεων για θέματα που άπτονται της προστασίας, της κοινωνικής ένταξης και της συνολικής ευημερίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Συνέργειες με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση για την εφαρμογή των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής.

Η Ειδική Γραμματεία συνιστά αρμόδια αρχή για όλα τα θέματα που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους στη χώρα μας και εθνικό σημείο επαφής προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάζεται με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες χώρες, όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σε επίπεδο υλοποίησης των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά είναι το Πρόγραμμα της Εθελοντικής Μετεγκατάστασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων από την Ελλάδα το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετέχουν σε αυτό 13 κράτη ή άλλα προγράμματα φιλοξενίας και υποστήριξης ανηλίκων που υλοποιούνται με την υποστήριξη των κρατών της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, η Ειδική Γραμματεία συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται.

Ειδική Γραμματέας είναι η Ειρήνη Αγαπηδάκη από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ειρήνη Αγαπηδάκη

Είναι Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακό στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα. Είναι Λέκτορας Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητική συνεργάτιδα σε πολλά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα αντικείμενα της πολιτικής δημόσιας υγείας, της προαγωγής ψυχικής υγείας και πρόληψης ψυχικών διαταραχών, καθώς και της πρόληψης των χρόνιων νοσημάτων. Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιάσει αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών σε περισσότερα από 50 εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

Τον Νοέμβριο του 2019, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όρισε την Ειρήνη Αγαπηδάκη, Εθνική Συντονίστρια των ασυνόδευτων ανήλικων και από τον Φεβρουάριο του 2020 είναι Ειδική Γραμματέας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber