Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων συστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 18/2020, λειτουργεί βάσει των άρθρων 35 και 42 του Ν. 4622/2019 και υπάγεται στις αρμοδιότητες της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, έχει ως στρατηγικό στόχο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εποπτεία της Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και άλλων πολιτικών και παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Διαχείριση αιτημάτων στέγασης και μετεγκαταστάσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων:

  • Συντονισμός ενεργειών παραπομπής, συνοδείας και ένταξης των ανηλίκων σε κατάλληλο πλαίσιο φιλοξενίας.
  • Διαχείριση αιτημάτων στέγασης και στρατηγική επιλογή πλαισίου διαμονής βάσει των αναγκών των ανηλίκων.
  • Προτυποποίηση διαδικασιών και εντύπων παραπομπής.
  • Συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στην Ελλάδα, όπως είναι η περίπτωση προγράμματος εθελοντικής μετεγκατάστασης στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών ή άλλων δράσεων που αφορούν την υποδοχή και φιλοξενία των ανηλίκων.

Εποπτεία και αξιολόγηση των κέντρων φιλοξενίας και των εποπτευόμενων διαμερισμάτων:

 • Διαμόρφωση προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας και των εποπτευόμενων διαμερισμάτων για ασυνόδευτους ανηλίκους και έλεγχος της εφαρμογής αυτών μέσω της συνεργασίας κρατικών και μη φορέων και της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων.
 • Ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανηλίκους στο πλαίσιο διαμονής τους και τακτική αξιολόγηση αυτών.
 • Σχεδιασμός παρεμβάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανηλίκους και υποστήριξη προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.
 • Τήρηση Μητρώου κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και εποπτευόμενων διαμερισμάτων.

Ζητήματα κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων:

 • Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων σε συνεργασία με κρατικούς και μη φορείς με στόχο την κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Αναζήτηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων για τους ανήλικους: αναζήτηση μελών της οικογένειας του ανηλίκου και οικογενειακή επανένωση, ένταξη στη χώρα, εθελοντικός επαναπατρισμός και μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, διεθνείς οργανισμούς και πιστοποιημένους μη κρατικούς φορείς, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.
 • Εκπόνηση σχεδίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, σχετικά με το ζήτημα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες αρμόδιες για τα ζητήματα προστασίας των παιδιών και για τον σχεδιασμό και παρακολούθηση έργων και δράσεων σχετικών με την υποδοχή, ένταξη και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Θεσμική προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων: 

 • Συντονισμός δράσης υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη, που εμπλέκονται σε ζητήματα προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και εργασία.
 • Χαρτογράφηση νομικού πλαισίου, οδηγιών, διαδικασιών και πρακτικών που σχετίζονται με τους ασυνόδευτους ανηλίκους με σκοπό τον εντοπισμό σημείων παρέμβασης, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης της θεσμικής προστασίας.
 • Εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων με στόχο την προώθηση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής.
 • Εισήγηση διαβουλεύσεων για θέματα που άπτονται της προστασίας, της κοινωνικής ένταξης και της συνολικής ευημερίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Συνέργειες με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση για την εφαρμογή των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής.

Ενημερωτικές Αναφορές Στατιστικών για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα

Η Ειδική Γραμματεία συνιστά αρμόδια αρχή για όλα τα θέματα που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους στη χώρα μας και εθνικό σημείο επαφής προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάζεται με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες χώρες, όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σε επίπεδο υλοποίησης των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά είναι το Πρόγραμμα της Εθελοντικής Μετεγκατάστασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων από την Ελλάδα το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετέχουν σε αυτό 13 κράτη ή άλλα προγράμματα φιλοξενίας και υποστήριξης ανηλίκων που υλοποιούνται με την υποστήριξη των κρατών της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, η Ειδική Γραμματεία συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται.

Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης

Ο Εθνικός Μηχανισμός περιλαμβάνει μια τηλεφωνική γραμμή για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό παιδιών σε ανάγκη (0030- 2132128888 και 0030- 6942773030, μέσω WhatsApp ή Viber), η οποία είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες, και τις παρακάτω μέρες και ώρες.

Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 22:00

Σάββατο 11:00 – 19:00

Μέσα από τη Γραμμή Εντοπισμού και τις Κινητές Μονάδες στο πεδίο, διασφαλίζεται:

 • πως κανένα παιδί δεν βρίσκεται εκτεθειμένο στους κινδύνους κακοποίησης ή εκμετάλλευσης που γεννούν οι συνθήκες του δρόμου.
 • Εντοπισμός και άμεση προστασία ασυνόδευτων παιδιών που βρίσκονται σε αστεγία ή άλλες επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.
 • Πρόσβαση σε επείγουσα στέγαση.
 • Άμεση καταγραφή στις αρμόδιες αρχές.
 • Ψυχοκοινωνική, νομική, ιατρική υποστήριξη και διερμηνεία.
 • Αξιολόγηση βέλτιστου συμφέροντος.

Ειδικός Γραμματέας από τον Ιανουάριο του 2022 είναι ο Ηρακλής Μοσκώφ.

Ηρακλής Μοσκώφ

Ο Ηρακλής Μοσκώφ σπούδασε Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Λονδίνο και είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του London School of Economics, με εξειδίκευση στην πολιτική κουλτούρα της σύγχρονης Ελλάδας. Από το 2001 εργάζεται ως Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών σε θέματα Ανθρώπινης Ασφάλειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Το 2013, κατά εφαρμογή σχετικής Οδηγίας της ΕΕ για την σύσταση εθνικών συντονιστικών μηχανισμών Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων, ορίστηκε Επικεφαλής του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων. Έκτοτε υλοποιεί τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την προστασία των θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2018 – 2022, καθώς και των “Δράσεων για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων” του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020” του ΕΣΠΑ.

Ο Η.Μ. εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Δίκτυο Εθνικών Συντονιστών της Ε.Ε, των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Μεταξύ άλλων:

 •  Έχει εκλεγεί μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση.
 •  Σχεδίασε και υλοποιεί μνημόνια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η UNICEF, με κοινωνικούς εταίρους όπως ο ΟΑΕΔ, αλλά και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως οι Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας.
 •  Έχει διατελέσει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
 •  Εισηγήθηκε την ίδρυση και συντονίζει από κοινού με την εκάστοτε Προεδρία, τις μηνιαίες εργασίες της κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά της Εμπορίας & εκμετάλλευσης Ανθρώπων, ενώ προεδρεύει και της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο την προστασία των θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων.
 •  Έχει επιλεγεί από το State Department των ΗΠΑ ως εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο πρόγραμμα Young Leaders.

Τέλος, ο Ηρακλής Μοσκώφ έχει εργαστεί ως Διδάσκων στο Τμήμα Πολιτισμού και ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου και στο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ “MSc in Media & Refugee/Migration flows”. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί, μεταξύ άλλων, από τον ΟΑΣΕ, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ίδρυμα Μαραγκοπούλου κ.α.

Απολογισμός Δράσεων 2022

Powered By EmbedPress

Annual Report 2022

Powered By EmbedPress

Στοιχεία Επικοινωνίας

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber