Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) διαμένουν οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις προκειμένου να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας.

Στα Κ.Υ.Τ. οι εισερχόμενοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς τελούν σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους προκειμένου να υποβληθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μέρες. Υπάγονται και σε γεωγραφικό περιορισμό σύμφωνα με το Κοινό Σύμφωνο Ε.Ε. – Τουρκίας.

Τα Κ.Υ.Τ. παρέχουν συνθήκες που εξασφαλίζουν τη φυσική, νομική, υλική και ψυχοκοινωνική ασφάλεια των διαμενόντων.

Αποτελούνται από πέντε (5) Κλιμάκια:

  • Διοικητικής μέριμνας
  • Ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας
  • Ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • Ενημέρωσης
  • Εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, οι εισερχόμενοι πολίτες τρίτων χωρών μεταφέρονται από τα Κ.Υ.Τ. σε Δομές της ενδοχώρας. Στη συνέχεια, παραπέμπονται στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, εφόσον έχουν εκδηλώσει βούληση υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας ή παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για επανεισδοχή ή επιστροφή ή απέλαση στην περίπτωση μη υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας.

ΚΥΤ Χίου

ΚΥΤ Σάμου

ΚΥΤ Φυλάκιο

To πρώτο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2013 στο Φυλάκιο Έβρου. 

ΚΥΤ Λέρου

ΚΥΤ Κω

(ΦΕΚ 2219/τεύχος Β'/10-06-2019)

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Αντικείμενο του παρόντος Γενικού Κανονισμού είναι η ρύθμιση της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ειδικότερα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που υπόκεινται στις διαδικασίες αυτές καθώς και οι γενικοί κανόνες προσωρινής παραμονής στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

(ΦΕΚ 51/τεύχος Α'/03-04-2016)

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

  1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνοριακές περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των εισερχομένων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.
  2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε περιοχές της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.
  3. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας μπορεί να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σημεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως σε περίπτωση εισόδου μεγάλου αριθμού προσώπων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, των οποίων η παραπομπή σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άμεσα εφικτή ή σκόπιμη.

«Ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής»

χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 100% από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, EMAS ISF

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) ως ο κύριος υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών (Υ.τ.χ.) που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, υλοποίησε το Έργο με Τίτλο: «Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής», ως δικαιούχος, μέσω της υπογεγραμμένης Σύμβασης Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας –Σύνορα σε ποσοστό 100% και η διάρκειά του ήταν έντεκα (11) μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2016, ενώ ολοκληρώθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα και με την τροποποίηση που έλαβε χώρα ως προς το χρονικό ορίζοντα λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας.

Το Πρόγραμμα είχε ως στόχο την κάλυψη του κόστους στελέχωσης των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα υποδοχής της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση των Υ.τ.χ. που εισέρχονται παράτυπα σε αυτήν.

Γενικότερα, το Πρόγραμμα αποδείχθηκε αναγκαίο προκειμένου τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής να καταστούν πλήρως λειτουργικά, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού που σχετίζεται με τις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου και το οποίο παράλληλα συμμετείχε και σε άλλες σημαντικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.

Συνοψίζοντας, αναφορικά με τον αντίκτυπο στην ομάδα στόχου, η εφαρμογή του Προγράμματος διασφάλισε την ύπαρξη ενός προστατευμένου και ασφαλούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υποδοχής στους διαμένοντες στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber