Κ.Υ.Τ & Κ.Ε.Δ.

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) διαμένουν οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις προκειμένου να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας.

Στα Κ.Υ.Τ. οι εισερχόμενοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς τελούν σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους προκειμένου να υποβληθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μέρες. Υπάγονται και σε γεωγραφικό περιορισμό σύμφωνα με το Κοινό Σύμφωνο Ε.Ε. – Τουρκίας.

Τα Κ.Υ.Τ. παρέχουν συνθήκες που εξασφαλίζουν τη φυσική, νομική, υλική και ψυχοκοινωνική ασφάλεια των διαμενόντων.

Αποτελούνται από πέντε (5) Κλιμάκια:

  • Διοικητικής μέριμνας
  • Ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας
  • Ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • Ενημέρωσης
  • Εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, οι εισερχόμενοι πολίτες τρίτων χωρών μεταφέρονται από τα Κ.Υ.Τ. σε Δομές της ενδοχώρας. Στη συνέχεια, παραπέμπονται στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, εφόσον έχουν εκδηλώσει βούληση υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας ή παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για επανεισδοχή ή επιστροφή ή απέλαση στην περίπτωση μη υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας.

KYT & KEΔΝ

Κ.Υ.Τ. Διαβατών
K.E.Δ. Κω

Κ.Ε.Δ Κω

Κ.Ε.Δ. Λέρου

ΚΕΔ Λέρου

Κ.Υ.Τ. Μαλακάσας
Κ.Ε.Δ. Λέσβου
Κ.Ε.Δ. Σάμου

ΚΕΔ Σάμου

Κ.Υ.Τ. Φυλάκιο

ΚΥΤ Φυλάκιο

Κ.Ε.Δ. Χίου

ΚΕΔ Χίου

Ελεγχόμενη Δομή Δυτικής Λέσβου

Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.)

Οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές  (Κ.Ε.Δ.) δημιουργήθηκαν για την καλύτερη προστασία και ασφάλεια των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Εντός των ΚΕΔ δύναται να λειτουργεί Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, δομή προσωρινής υποδοχής καθώς και διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων παρέχεται φιλοξενία σε διακριτούς χώρους που λειτουργούν ως «ασφαλείς ζώνες». Σε διακριτό χώρο εντός των ΚΕΔΝ μπορεί επίσης, να λειτουργεί Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), υπό τη διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για τις ανάγκες λειτουργίας τους, οι ΚΕΔ υποστηρίζονται από τα Κλιμάκια του υφιστάμενου εντός αυτών ΚΥΤ, τα οποία διαρθρώνονται ως εξής: α) Κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, β) Κλιμάκιο ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας, γ)  Κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) Κλιμάκιο ενημέρωσης, ε) Κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας.

Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐσταται των Κλιμακίων Διοικητικής Μέριμνας, Ιατρικού Ελέγχου, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης καθώς και του Κλιμακίου Ενημέρωσης, και έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής.

Οι ΚΕΔ παρέχουν στέγαση και υλικές συνθήκες υποδοχής σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς: α) Οι οποίοι εκφράζουν βούληση και υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, β) στα μέλη της οικογένειας των αιτούντων άσυλο, εφόσον καλύπτονται από αυτήν την αίτηση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, γ) σε ανήλικους, ασυνόδευτους ή μη, καθώς και σε χωρισμένους ανήλικους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, δ) που υπάγονται σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής, ε) που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, στ) σε δικαιούχους καθεστώτος διεθνούς προστασίας για όσο διάστημα επιτρέπεται η παραμονή τους στις ΚΕΔΝ (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4636/2019 και των οικείων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης).

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης που λειτουργεί εντός της ΚΕΔ υπάγονται στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και για όσο διάστημα παραμένουν εντός των επιμέρους τμημάτων προσωρινής υποδοχής των ΚΕΔ και σε διακριτούς χώρους αυτών, οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς τελούν υπό καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4636/2019, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 46 ν. 4636/2019). Κυκλοφορούν ελεύθερα σε προκαθορισμένους χώρους προκειμένου να μην εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΔ.

Οι διαμένοντες απολαμβάνουν δικαίωμα εισόδου και εξόδου από τις ΚΕΔ κατά τις ώρες που ορίζονται σε απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία ισχύει ενιαία για το σύνολο των ΚΕΔ της Επικράτειας.

Κατά την είσοδο και έξοδο των παραμενόντων από τις ΚΕΔ, χρησιμοποιείται σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου-εξόδου παραμενόντων. Η τήρηση του ωραρίου εισόδου και εξόδου από την ΚΕΔ,  καθώς και η διανυκτέρευση εντός της δομής είναι υποχρεωτικές. Αδικαιολόγητος μη εντοπισμός του διαμένοντος κατά τη διαδικασία της τακτικής απογραφής-επαλήθευσης του τρέχοντος πληθυσμού επί δύο διαδοχικές φορές, και δύναται να επιφέρει διακοπή της διαμονής και των παρεχόμενων υλικών συνθηκών υποδοχής. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να επιφέρει τον περιορισμό ή τη διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4636/2019.

(ΦΕΚ 2219/τεύχος Β'/10-06-2019)

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Αντικείμενο του παρόντος Γενικού Κανονισμού είναι η ρύθμιση της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ειδικότερα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που υπόκεινται στις διαδικασίες αυτές καθώς και οι γενικοί κανόνες προσωρινής παραμονής στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

(ΦΕΚ 51/τεύχος Α'/03-04-2016)

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

  1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνοριακές περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των εισερχομένων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.
  2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε περιοχές της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.
  3. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας μπορεί να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σημεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως σε περίπτωση εισόδου μεγάλου αριθμού προσώπων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, των οποίων η παραπομπή σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άμεσα εφικτή ή σκόπιμη.

«Ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής»

χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 100% από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, EMAS ISF

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) ως ο κύριος υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών (Υ.τ.χ.) που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, υλοποίησε το Έργο με Τίτλο: «Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής», ως δικαιούχος, μέσω της υπογεγραμμένης Σύμβασης Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας –Σύνορα σε ποσοστό 100% και η διάρκειά του ήταν έντεκα (11) μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2016, ενώ ολοκληρώθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα και με την τροποποίηση που έλαβε χώρα ως προς το χρονικό ορίζοντα λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας.

Το Πρόγραμμα είχε ως στόχο την κάλυψη του κόστους στελέχωσης των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα υποδοχής της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση των Υ.τ.χ. που εισέρχονται παράτυπα σε αυτήν.

Γενικότερα, το Πρόγραμμα αποδείχθηκε αναγκαίο προκειμένου τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής να καταστούν πλήρως λειτουργικά, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού που σχετίζεται με τις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου και το οποίο παράλληλα συμμετείχε και σε άλλες σημαντικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.

Συνοψίζοντας, αναφορικά με τον αντίκτυπο στην ομάδα στόχου, η εφαρμογή του Προγράμματος διασφάλισε την ύπαρξη ενός προστατευμένου και ασφαλούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υποδοχής στους διαμένοντες στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber