Search
Close this search box.

Κ.Υ.Τ & Κ.Ε.Δ.

Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ), αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο σκοπός λειτουργίας τους, είναι η αποτελεσματική πραγματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, του ιατρικού ελέγχου, του εντοπισμού ευαλωτότητας, της παροχής ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και της πλήρους καταγραφής αιτημάτων για διεθνή προστασία, των Πολιτών Τρίτων Χωρών / Ανιθαγενών, η προσωρινή φιλοξενία των αιτούντων άσυλο καθώς και η τυχόν περαιτέρω παραπομπή τους σε έτερη δομή του εθνικού συστήματος υποδοχής για την παροχή των κατάλληλων συνθηκών υποδοχής.

Τα ΚΥΤ και οι ΚΕΔ λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και υπάγονται στη Διεύθυνση Κ.Υ.Τ. και Κ.Ε.Δ. ενώ διαρθρώνονται στα κάτωθι διακριτά Κλιμάκια:

  • Διοικητικής μέριμνας
  • Ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας
  • Ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • Ενημέρωσης
  • Εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας

Ο Διοικητής των ΚΥΤ/ΚΕΔ προΐσταται των Κλιμακίων Διοικητικής Μέριμνας, Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης καθώς και του Κλιμακίου Ενημέρωσης, ενώ έχει τη γενική εποπτεία λειτουργίας του εκάστοτε κέντρου.

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) διαμένουν οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις προκειμένου να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας.

Στα Κ.Υ.Τ. οι εισερχόμενοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς τελούν σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους προκειμένου να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μέρες, από την είσοδό τους στο ΚΥΤ. Υπάγονται επίσης σε γεωγραφικό περιορισμό σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1140/19 (ΦΕΚ 4736 Β/20-12-2019) απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με σκοπό τη διευκόλυνση υλοποίησης της από 18-3-2016 κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, τη διαχείριση του πληθυσμού των αιτούντων διεθνή προστασία εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς επίσης και την ταχεία επεξεργασία και αποτελεσματική παρακολούθηση των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας.

Στους δια των νήσων νεοεισερχόμενων επιβάλλεται και περιορισμός κυκλοφορίας εντός του νησιού, προς διευκόλυνση εφαρμογής της κοινής δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας.

Τα Κ.Υ.Τ. και στις ΚΕΔ παρέχονται συνθήκες που εξασφαλίζουν τη φυσική, νομική, υλική και ψυχοκοινωνική ασφάλεια των διαμενόντων.

Σε όλους τους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθεγενείς που υπόκεινται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και διαμένουν σε ΚΥΤ, παρέχονται σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφάλεια, συνθήκες υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης και είδη προσωπικής υγιεινής

Σε κάθε στάδιο των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής δύναται να εκδηλώσει βούληση υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας.

Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, οι νεοεισερχόμενοι πολίτες τρίτων χωρών μεταφέρονται από τα Κ.Υ.Τ. σε Δομές της ενδοχώρας. Στη συνέχεια, παραπέμπονται στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, εφόσον έχουν εκδηλώσει βούληση υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας ή παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για επανεισδοχή ή επιστροφή ή απέλαση στην περίπτωση μη υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας.

KYT & KEΔ

K.E.Δ. Κω
Κ.Ε.Δ. Λέρου

ΚΕΔ Λέρου

Κ.Ε.Δ. Λέσβου

Κ.Ε.Δ Λέσβου

Κ.Ε.Δ. Σάμου

ΚΕΔ Σάμου

Κ.Υ.Τ. Φυλάκιο

ΚΥΤ Φυλακίου

Κ.Ε.Δ. Χίου

ΚΕΔ Χίου

Κ.Υ.Τ. & ΕΔΠΦΑΑ Διαβατών

ΚΥΤ & ΕΔΠΦΑΑ Διαβατών

Κ.Υ.Τ. & ΕΔΠΦΑΑ Μαλακάσας

ΚΥΤ & ΕΔΠΦΑΑ Μαλακάσας

ΕΔΠΦΑΑ Δυτικής Λέσβου

Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.)

Εντός των ΚΕΔ λειτουργούν Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), δομή προσωρινής φιλοξενίας καθώς και διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων παρέχεται φιλοξενία σε διακριτούς χώρους που λειτουργούν ως «ασφαλείς ζώνες» (Safe Area). Σε διακριτό χώρο εντός των ΚΕΔ μπορεί επίσης, να λειτουργεί Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), υπό τη διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι ΚΕΔ παρέχουν στέγαση και υλικές συνθήκες υποδοχής σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς: α) oι οποίοι εκφράζουν βούληση και υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, β) στα μέλη της οικογένειας των αιτούντων άσυλο, εφόσον καλύπτονται από αυτήν την αίτηση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, γ) σε ανήλικους, ασυνόδευτους ή μη, καθώς και σε χωρισμένους ανήλικους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, δ) που υπάγονται σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής, ε) που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, στ) σε δικαιούχους καθεστώτος διεθνούς προστασίας για όσο διάστημα επιτρέπεται η παραμονή τους στις ΚΕΔΝ (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4939/2022 και των οικείων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης).

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης που λειτουργεί εντός της ΚΕΔ υπάγονται στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και για όσο διάστημα παραμένουν εντός των επιμέρους τμημάτων προσωρινής υποδοχής των ΚΕΔ και σε διακριτούς χώρους αυτών, οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς τελούν υπό καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4939/2022, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50 ν. 4939/2022). Κυκλοφορούν ελεύθερα σε προκαθορισμένους χώρους προκειμένου να μην εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΔ.

Οι διαμένοντες απολαμβάνουν δικαίωμα εισόδου και εξόδου από τις ΚΕΔ κατά τις ώρες που ορίζονται σε απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία ισχύει ενιαία για το σύνολο των ΚΕΔ της Επικράτειας.

Κατά την είσοδο και έξοδο των παραμενόντων από τις ΚΕΔ, χρησιμοποιείται σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου-εξόδου παραμενόντων. Η τήρηση του ωραρίου εισόδου και εξόδου από την ΚΕΔ,  καθώς και η διανυκτέρευση εντός της δομής είναι υποχρεωτικές. Αδικαιολόγητος μη εντοπισμός του διαμένοντος κατά τη διαδικασία της τακτικής απογραφής-επαλήθευσης του τρέχοντος πληθυσμού επί δύο διαδοχικές φορές, και δύναται να επιφέρει διακοπή της διαμονής και των παρεχόμενων υλικών συνθηκών υποδοχής. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να επιφέρει τον περιορισμό ή τη διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.4939/2022.

Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Κάθε φιλοξενούμενος-η όποια στιγμή κι αν θελήσει μπορεί να μιλήσει σε ειδικό επαγγελματία ψυχικής υγείας, σε συνθήκες απόλυτης εμπιστευτικότητας. Σε ειδικό ψυχικής υγείας θα κατευθυνθούν και οι προσωρινά διαμένοντες/διαμένουσες των οποίων η κατάσταση θα εκτιμηθεί από πλευράς του ιατρικού ελέγχου ότι χρήζει ψυχολογικής στήριξης. Τους ενδιαφερόμενους συνοδεύει ειδικά εκπαιδευμένος διαπολιτισμικός μεσολαβητής/διερμηνέας καθ’ ΄όλη τη διάρκεια των συνεδριών εάν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Επικοινωνία με τρίτους

Το προσωπικό διευκολύνει την επικοινωνία των φιλοξενουμένων με εκπροσώπους Μ.Κ.Ο., την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., με συλλόγους και κοινότητες αλλοδαπών, καθώς επίσης και με συγγενικά τους πρόσωπα. Η επικοινωνία είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη. Το προσωπικό του κέντρου παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται. Οι επωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να δέχονται δικηγόρους και συγγενικά πρόσωπα σε προβλεπόμενες ώρες επισκεπτηρίου. Έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν γραφική ύλη, φάκελο και χαρτί προκειμένου να αποστείλουν επιστολή μέσω ταχυδρομείου.

Παράπονα προσωρινά διαμενόντων

Οι επωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν τα παράπονά τους τους με τη βοήθεια διερμηνέα σε ειδική φόρμα. Τα παράπονα περισυλλέγονται από το προσωπικό του κέντρου και στη συνέχεια προωθούνται στην Κεντρική Υπηρεσία. Αξιοποιούνται από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας κατά την επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια της αξιολόγησης της εύρυθμης λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών και της διασφάλισης ποιότητας.

Παρουσία εκπροσώπων Διεθνών Οργανισμών

Εντός του κέντρου βρίσκεται στη διάθεση των προσωρινά διαμενόντων εκπρόσωπος της Υ.Α. του Ο.Η.Ε., καθώς επίσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Ο ρόλος των εκπροσώπων της Υ.Α. του Ο.Η.Ε. είναι η παροχή ενημέρωσης των υπηκόων τρίτων χωρών σε θέματα διεθνούς, ευρωπαϊκού κι ελληνικού δικαίου, εντός των πλαισίων της λειτουργίας του κλιμακίου ενημέρωσης. Ο ρόλος του εκπροσώπου του Δ.Ο.Μ. σχετίζεται με την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη λύση του εθελούσιου επαναπατρισμού ο οποίος γίνεται με ασφάλεια και χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστροφής ΕΛ.ΑΣ.

Οι επωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση της εθελοντικής επιστροφής μέσω της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής επικοινωνεί με τις οικείες προξενικές αρχές για την έκδοση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων, μεριμνά για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους και παρέχει οικονομικό βοήθημα τριακοσίων ευρώ (300€) για όσους δεν κρατούνται και επιθυμούν να επιστρέψουν. Παρέχει δε βοήθημα της τάξεως των διακοσίων ευρώ (200€) για όσους κρατούνται κι επιθυμούν να επιστρέψουν.

Ελληνική Αστυνομία - Διαδικασίες απέλασης

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τους επωφελούμενους να βρίσκονται στη χώρα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., δεν είναι αιτούντες άσυλο και δεν ακολουθούν τα προαναφερόμενα προγράμματα υποβοηθούμενης επιστροφής, θα παραπεμφθούν στην Ελληνική Αστυνομία η οποία θα προβεί σε περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να επιστρέψουν με τη διαδικασία της απέλασης στη χώρα τους.

(ΦΕΚ 2219/τεύχος Β'/10-06-2019)

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Αντικείμενο του παρόντος Γενικού Κανονισμού είναι η ρύθμιση της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ειδικότερα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που υπόκεινται στις διαδικασίες αυτές καθώς και οι γενικοί κανόνες προσωρινής παραμονής στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

(ΦΕΚ 51/τεύχος Α'/03-04-2016)

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

  1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνοριακές περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των εισερχομένων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.
  2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε περιοχές της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.
  3. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας μπορεί να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σημεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως σε περίπτωση εισόδου μεγάλου αριθμού προσώπων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, των οποίων η παραπομπή σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άμεσα εφικτή ή σκόπιμη.

«Ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής»

χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 100% από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, EMAS ISF

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) ως ο κύριος υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών (Υ.τ.χ.) που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, υλοποίησε το Έργο με Τίτλο: «Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής», ως δικαιούχος, μέσω της υπογεγραμμένης Σύμβασης Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας –Σύνορα σε ποσοστό 100% και η διάρκειά του ήταν έντεκα (11) μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2016, ενώ ολοκληρώθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα και με την τροποποίηση που έλαβε χώρα ως προς το χρονικό ορίζοντα λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας.

Το Πρόγραμμα είχε ως στόχο την κάλυψη του κόστους στελέχωσης των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα υποδοχής της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση των Υ.τ.χ. που εισέρχονται παράτυπα σε αυτήν.

Γενικότερα, το Πρόγραμμα αποδείχθηκε αναγκαίο προκειμένου τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής να καταστούν πλήρως λειτουργικά, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού που σχετίζεται με τις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου και το οποίο παράλληλα συμμετείχε και σε άλλες σημαντικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.

Συνοψίζοντας, αναφορικά με τον αντίκτυπο στην ομάδα στόχου, η εφαρμογή του Προγράμματος διασφάλισε την ύπαρξη ενός προστατευμένου και ασφαλούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υποδοχής στους διαμένοντες στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber