Search
Close this search box.

Κ.Υ.Τ. Φυλάκιο

Επικοινωνία

To πρώτο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2013 στο Φυλάκιο Έβρου.

To ΚΥΤ Φυλακίου εκτείνεται σε οικόπεδο έκτασης 17.3στρ.  στην τοπική κοινότητα Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας της περιφερειακής ενότητας Έβρου. To Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου αποτελεί το πρώτο κέντρο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2013.

Σκοπός λειτουργίας του Κ.Υ.Τ. Φυλακίου είναι η αποτελεσματική πραγματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, του ιατρικού έλεγχο, του εντοπισμού ευαλωτότητας, της παροχής ενημέρωσης σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις, της πλήρους καταγραφής του αιτήματος για διεθνή προστασία, των Πολιτών Τρίτων Χωρών / Ανιθαγενών, καθώς και η τυχόν περαιτέρω παραπομπή των αιτούντων άσυλο σε κατάλληλη δομή για την προσωρινή υποδοχή τους

Είναι δυναμικότητας 768 θέσεων φιλοξενίας, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

 • 330 θέσεων φιλοξενίας (παλαιές εγκαταστάσεις)
 • 142 θέσεων φιλοξενίας (νέες εγκαταστάσεις – επέκταση)
 • 4 θέσεις φιλοξενίας ΑΜΕΑ
 • 284 θέσεις φιλοξενίας ΠΡΟΚΕΚΑ
 • 8 θέσεις φιλοξενίας ΑΜΕΑ ΠΡΟΚΕΚΑ

Περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές υποδομές που την καθιστά μία ασφαλή, ελεγχόμενης πρόσβασης εγκατάσταση, με αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων αλλά και εργασίας για το προσωπικό της.

Το σύνολο της δομής περιβάλλεται από εξωτερική περίφραξη ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, η οποία σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στην είσοδο των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου, όπως τουρνικέ, μαγνητικές πύλες, x-rays, σύστημα access control δύο παραγόντων (ταυτότητα και δακτυλικό αποτύπωμα), εξασφαλίζει την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο από τη δομή σε όποιον το δικαιούται.

Επιπλέον, σε όλη την έκταση της δομής έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση Κλειστού Συστήματος Παρακολούθησης (CCTV), το οποίο χρησιμοποιεί «έξυπνο» λογισμικό με σκοπό να προειδοποιεί εγκαίρως για τυχόν έκτακτα συμβάντα, ενώ έχει τη δυνατότητα να δίνει ειδοποιήσεις και εικόνα στο Τοπικό Κέντρο Συμβάντων, στο Κέντρο Ελέγχου στην Αθήνα και στα Κέντρα Ελέγχου λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. Ελληνική Αστυνομία).

Επίσης, περίφραξη καθώς και τουρνικέ με καρταναγνώστες έχουν τοποθετηθεί και στις διακριτές ενότητες της δομής για την προστασία των εργαζόμενων σε αυτές αλλά και των ευάλωτων ομάδων, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και οι μονογονεϊκές οικογένειες. 

Οι χώροι διαμονής αναπτύσσονται σε 17.300 τ.μ. και διαιρούνται σε διακριτές ζώνες.

Στο ΚΥΤ Φυλακίου λειτουργούν οι κάτωθι χώροι:

 • Χώροι Διαμονής διαιρούμενοι σε διακριτές ζώνες
 • Χώρος Διαμονής ΠΡΟΚΕΚΑ (νέες εγκαταστάσεις – επέκταση)
 • Υγειονομικοί χώροι
 • Χώροι διοίκησης,
 • Χώροι φρουράς,
 • Χώροι συντήρησης και αποθήκης
 • Χώροι εκπαίδευσης
 • Χώροι πλυντηρίων – κουζίνας
 • Χώροι αναψυχής και δραστηριοτήτων

Για τη μετακίνηση περιμετρικά αλλά και εντός της δομής μεταξύ των ενοτήτων έχει κατασκευαστεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος, πλάτους περίπου 5 μέτρων από τον οποίο μπορεί να διέλθει όχημα. Ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελείται από ισχυρό οπλισμένο σκυρόδεμα, οπότε είναι εύκολη η πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Στο ΚΥΤ έχουν επίσης προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως:

 • Υπάρχει κεντρική παροχή νερού, (το νερό είναι πόσιμο). Η ύδρευση του ΚΥΤ καλύπτεται από:
  • κεντρικό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, για νερό γενικής χρήσης κ’ πόσιμο
  • τσιμεντένια δεξαμενή χωρητικότητας ~80 m³ για νερό πυρόσβεσης
 • Η ηλεκτροδότηση του κέντρου γίνεται μέσω ενός (01) Υποσταθμού, και υπάρχει 1 (01) γεννήτρια (Η/Ζ) [400] kva για έκτακτες ανάγκες.
 • Βιολογική επεξεργασία λυμάτων
 • Σύστημα πυρασφάλειας
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber