Ο ρόλος τους:

Mεσολαβούν ανάμεσα σε άτομα ή/και ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσoυν τη μεταξύ τους ισότιμη επικοινωνία και να διευκολύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν: 

 • Διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών με τους φορείς του κράτους (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες)
 • Eνημερώνουν και πληροφορούν τους πολίτες τρίτων χωρών σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν ή σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτών. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται διαπιστευμένη μετάφραση ή διερμηνεία, ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής δεν δύναται να αντικαταστήσει τον επαγγελματία μεταφραστή ή διερμηνέα.

Η σημασία τους:

Η ανάγκη για αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία γίνεται καθημερινά ολοένα και πιο επιτακτική για : 

 • την πληρέστερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών,
 • την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών τρίτων χωρών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες και
 • την ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εκάστοτε φορείς.

Οι υποχρεώσεις τους:

Κατά την παροχή των υπηρεσιών τους οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές οφείλουν: 

 • να σέβονται τα δικαιώματα όλων των ατόμων,
 • να τηρούν το απόρρητο,
 • και να μην συνηγορούν υπέρ της μιας ή άλλη πλευράς, και 
 • να προσπαθούν να επιλύονται οι παρανοήσεις.

Πού βρίσκετε υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης:

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης στο πλαίσιο ενεργειών για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του διαπολιτισμικού μεσολαβητή, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019, την καταγραφή των εργαζόμενων ως διαπολιτισμικοί μεσολαβητές στην Ελλάδα, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου, διαδικασία η οποία παραμένει ενεργή ως και σήμερα.

Σκοπός της καταγραφής:

 • η συλλογή στοιχείων, όπως οι ικανότητες, δεξιότητες και επαγγελματική εμπειρία των απασχολούμενων ως διαπολιτισμικοί μεσολαβητές στην Ελλάδα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν την Διαπολιτισμική Μεσολάβηση.

Η καταγραφή είναι σημαντική: 

 • για την εγκαθίδρυση ενός δίαυλου επικοινωνίας και ενημέρωσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης με τους εργαζόμενους στον τομέα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

Λάβετε μέρος στην καταγραφή: 

Όσοι παρέχουν υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης  καλούνται να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο (σε ελληνικά ή αγγλικά) και να το αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mediator@migration.gov.gr.

Όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει και αποστείλει το σχετικό ερωτηματολόγιο, αλλά στο μεταξύ έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, τηλέφωνο επικοινωνίας, τόπος κατοικίας) παρακαλούμε όπως ενημερώσουν τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αποστέλλοντας την στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mediator@migration.gov.gr.

σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Δήμων

Οι σχεδιαστές του προγράμματος: 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης έχει σχεδιάσει σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) το έργο «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Δήμων».

Σχετικά με τη χρηματοδότηση: 

To έργο έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης».

Τι προβλέπει το πρόγραμμα:

 • την κατάρτιση και απασχόληση πενήντα οκτώ (58) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) σε σαράντα επτά (47) δήμους της χώρας που υπάγονται σε οκτώ (8) περιφέρειες (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης).

Η διάρκειά του: 

Η διάρκεια του έργου έχει σχεδιαστεί να είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης εφόσον κάτι τέτοιο ισχύσει αντίστοιχα για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, και ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2.770.460 €.

O ρόλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης:

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης παρακολουθεί, σε στενή συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, το πρόγραμμα. Επίσης, παρέχει οδηγίες/κατευθύνσεις όπου απαιτείται και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εξειδικευμένους φορείς, έχει ολοκληρώσει το αναγκαίο, σημαντικό και πρωτοποριακό έργο της εκπόνησης του Επαγγελματικού Περιγράμματος Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 110998/08.05.2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, “Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων” (ΦΕΚ 566/Β).

 • Το έργο θα επισημοποιήσει και οριοθετήσει το επάγγελμα του διαπολιτισμικού μεσολαβητή και προσβλέπει και στην ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο πεδίο.
 • Το επαγγελματικό περίγραμμα περιγράφει τις κύριες και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες του επαγγέλματος προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την δυνατότητα πιστοποίησης των διαπολιτισμικών μεσολαβητών καθώς και για τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισής τους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών υλοποιείται στην Αττική για τριάντα (30) διαπολιτισμικούς μεσολαβητές/τριες. Φορέας πολιτικής/σχεδιασμού είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με την Ύπατη  Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το έργο υλοποιείται μέσα από τη σύμπραξη των φορέων: ΜΕΤΑδραση, Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (συντονιστής φορέας της σύμπραξης), ΙΝΕ ΓΣΕΕ και Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. -Κ.Δ.Β.Μ. Η υλοποίηση του ξεκίνησε το 2023 και θα ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται:

 • Η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού επτά (7) μαθησιακών ενοτήτων, σχετικών βιωματικών δραστηριοτήτων & τράπεζας θεμάτων.
 • Η έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη μορφή και σε μορφή E-book
 • Η ανάπτυξη και μετάφραση εξειδικευμένων γλωσσαρίων
 • Η μετάφραση συνόψεων του εκπαιδευτικού υλικού
 • Η εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Η υλοποίηση κατάρτισης τριάντα (30) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών/τριών στην Αττική
 • Η διάχυση/διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

Στο site του έργου cultural-mediator.com αναρτήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές, με παράταση της προθεσμίας κατάθεσης ως 26/01/2024. Την Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ:

Προκηρύξεις – Cultural Mediator (cultural-mediator.com)

Μελλοντικά Προγράμματα

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber