Διευκρίνιση σχετικά με την ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών της αριθ. 2335/19-02-2016 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Εθνικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Announcement