Διευκρινίσεις για την υπ’ αριθ. πρωτ. 17206/19.10.2016 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών συσκευών X-Ray για την ανίχνευση εκρηκτικών, όπλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων για τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (Α.Κ.Α.) Πειραιά και Μετεγκατάστασης»

Διευκρινίσεις