Πρόσκληση δυνητικών δικαιούχων (Μ.Κ.Ο, Νομικά Πρόσωπα, κ.τ.λ.) με θέμα τη συλλογή απόψεων για έκδοση πρόσκλησης για ένταξη δράσης στο Ε.Π. 2014-2020 του Τ.Α.Μ.Ε. 2014-2020 για παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία στον 1ο βαθμό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ