01.09.2020. Residence Permits that are ready. Pick Asylum Unit Nikaia