25.05.2017: Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 40011 ο οποίος αφορά την υπ’ αριθ. πρωτ. 8310/28.04.2017 διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)» και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: