Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στις Δομές Φιλοξενίας μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Yπ’ αρ. 3508/04.03.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΖΝ46ΜΔΨΟ-ΡΡΧ) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στις Δομές Φιλοξενίας μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 3297/06.04.2020 Ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 3ΜΗΝΟΥ – 6 ΑΤΟΜΑ (ΨΚΖΝ46ΜΔΨΟ-ΡΡΧ) by Press Office on Scribd

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: