Διευκρίνιση (1) επί της υπ’αρ. 4009/11.3.2016 Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: