Διοίκηση – Αναθεωρημένο

Asylum Directorate General

H Υπηρεσία Ασύλου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, έχει ως στρατηγικό σκοπό την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της Χώρας σχετικά με τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής.  Η Γενική Διεύθυνση Ασύλου υπάγεται στον Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Asylum Directorates General

The operational objective of the Directorate of General Administration is the planning, monitoring and supervision of the implementation of the national policy regarding the granting of asylum or other forms of international protection, in cooperation with the Regional Services of Attica, the Aegean Islands and Returns and Revocations Directorates of the Greek Asylum Service, as well as ensuring of conditions for the proper application of the responsibilities falling under the Greek Asylum Service, in cooperation with the competent Directorates-General of the Ministry, other competent authorities, independent authorities and non-governmental organizations, European Union and international organizations . The Directorate General consists of the following Departments:

 1. Department of Dublin National Unit
 2. The European Programs and Funding Monitoring Department
 3. Department of Mobile Asylum Units
 4. Department of Administrative Support and Protocol
 5. Department of Procedures and Education

Προϊστάμενος: Βασιλική Κακοσίμου

E-mail: @migration.gov.gr

Η Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων και Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, που είναι υπό τον έλεγχό της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου. Η Διεύθυνση προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των παρακάτω Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου (Π.Γ.Α.) και Αυτοτελών Κλιμακίων
Ασύλου (Α.Κ.Α.):

 1. Thrace Regional Asylum Office 
 2. Thessaloniki Regional Asylum Office
 3. Western Greece Regional Asylum Unit
 4. Crete Asylum Unit
  responsible for the whole region of
  Crete
 5.  Xanthi Asylum Unit
 6. Fylakio Asylum Unit
 7.  Corinth Asylum Unit
 8.  Ioannina Asylum Unit
 9.  Asylum Unit of International Protection applications for Georgian and Albanian nationals

Supervisor: Maria Mourmouri

Ε-mail: @migration.gov.gr

The Attica Regional Services' Directorate's operational objective is to provide the necessary conditions for the effective exercise of the responsibilities of the Regional Offices and Units, which fall under its authority, in tandem with the Logistics Directorate and the competent Directorates General. The Directorate plans, directs, monitors and controls the activities of the following Regional Asylum Offices (PGA) and Units (A.K.A.):

 1. Attica Regional Asylum Office
 2. Pireaus Regional Asylum Office
 3. Alimos Regional Asylum Office
 4. Amygdaleza Asylum Unit
 5. Nikaia Asylum Unit
 6. Asylum Unit for fast-track applications of international protection competent for the examination of applications, which fall under the local jurisdiction of the Regional Asylum Office of Attica and are submitted (a) by Syrian nationals and stateless individuals with Syria as former state of residence, whose nationality or statelessness is proved
  πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως με διαβατήριο Συρίας ή (β) από υπηκόους Συρίας και ανιθαγενείς με πρώην χώρα συνήθους διαμονής τη Συρία των οποίων η ιθαγένεια ή η ανιθαγένεια έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές και οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν.4636/2019
 7. Asylum Unit of International Protection Applications of Pakistani nationals
 8. Asylum Unit of International Protection Beneficiaries 
 9. Asylum Unit of International Protection Applicants under custody

Supervisor: Stavros Apostolakis

E-mail: GAS.coordination@migration.gov.gr

The Aegean Islands Directorate retains the operational objective of providing the necessary conditions for the effective exercise of the responsibilities of the Regional Offices and Asylum Units
which fall under its jurisdiction, in tandem with the Logistics Directorate and the competent Directorates General. The Aegean Islands Directorate plans, directs, monitors and controls the activities of the following Regional Asylum Offices (PGA) and Units (A.K.A.):

 1. Lesvos Regional Asylum Office
 2.  Chios Regional Asylum Office
 3.  Samos Regional Asylum Office
 4.  Leros Regional Asylum Office
 5.  Rhodes Regional Asylum Office
 6. Kos Regional Asylum Office 

Supervisor: Marios Kalleas

Ε-mail: @migration.gov.gr

Η Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων έχει ως
επιχειρησιακό στόχο τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συμμετοχή στον σχεδιασμό της διαχείρισης των διαδικασιών επανεισδοχής, επιστροφής, απέλασης ή μετεγκατάστασης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου, τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε πάσης φύσεως συνέδρια, διασκέψεις, συνόδους, τεχνικές συναντήσεις, ομάδες εργασίας ή προγράμματα και την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων σχετικά με τη σύναψη διμερών και πολυμερών συμβάσεων και συμφωνιών για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς της και την υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με τις διαδικασίες ανακλήσεων και αποκλεισμού και επανεξέτασης καθεστώτων διεθνούς προστασίας. Η Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

 1. Department for the coordination of returns from the mainland and of voluntary returns
 2. Department for the coordination of returns from the islands
 3. Department of recalls and exclusion

Supervisor: Florentia Fykata

E-mail: GAS.hr@migration.gov.gr

Regional Asylum Service Offices and Asylum Units

The mission of Regional Asylum Offices and Asylum Units, within the limits of their local competence, is to apply the legislation on international protection and in particular:

a) fingerprinting of applicants for international protection

b) registering and examining applications for international protection;

c) registering appeals and forwarding them to the Appeals Authority;

d) informing the applicants of international protection about the examination process of their applications, and about their rights and obligations;

e) supplying the applicants of international protection, as well as the beneficiaries of international protection, with legalization and travel documents;

f) facilitating applicants for international protection in terms of reception conditions in cooperation with other competent bodies.

g) the exercise of any other responsibility assigned to them by provisions in force

Aegean Islands Directorate - Regional Asylum Offices and Units

The Regional Asylum Office of Lesvos started its operation on October, 15 2013.

Its local jurisdiction covers the islands of Lesvos and Limnos of the Northern Aegean. It examines applications for international protection that are submitted by asylum seekers who live in the above areas as well as applications that are submitted by asylum seekers who are detained in the Reception and Identification Center of Moria.

Supervisor: Marios Kaleas

Address: Reception and Identification Center, Moria Mitilini, Postal Code: 81100

Tel: 22510-32323

Fax: 22510-32883

GAS.pga.lesvou@migration.gov.gr

The Regional Asylum Office of Chios began its operations on February, 29 2016. It retains the local jurisdiction for the geographical area of Chios in the North Aegean. It operates in the Reception and Identification Center on the island of Chios. It is responsible for receiving and examining claims of International Protection submitted by third-country nationals or stateless persons who stay at the Center.

Supervisor: Pelagia Atsalou

Address: Reception and Identification Center of Chios.

Chalkeion Area 82100

Tel: 22710-69030

E-mail: GAS.pga.chiou@migration.gov.gr

The Regional Asylum Office of Samos began operations on January, 14 2016.

The local jurisdiction of the Regional Asylum Office of Samos extends to the Municipalities of Samos and Ikaria in the Northern Aegean Region.

Supervisor: Vasilliki Kakosimou

Address: Themistokli Sofouli str. (above the Passenger Terminal of the Port of Samos), postal code: 83100 Samos

Tel: 22730-81450

E-mail: GAS.pga.samou@migration.gov.gr

The Regional Asylum Office of Leros became operational on March,11 2016. It started its operation as the Asylum Unit of Leros functioning within the Reception and Identification Center of Leros. It is responsible for the geographical areas of Kos and Kalymnos of the South Aegean. It examines applications for these geographical areas except those that refer to the Asylum Unit of Kos.

Supervisor: Maria-Pelagia Bezazi

Address: Reception and Identification Center of Leros

Tel. - Fax: 22470-26890

E-mail: GAS.pga.lerou@migration.gov.gr

It started its operation as an Asylum Unit on January, 20 2014 and as Regional Asylum Office on 8 July 2015. It is responsible for Central and West Macedonia (in Greece) as well as Corfu in the Ionian.

It manages all international applications except those that are refer to the Independent Asylum Unit for International Applications for Protection of Albanian and Georgian Nationals.

Supervisor: Maria Mourmouri

Address: Building of former «B KTEO», 5 Pontou Street – Lahanagora District, 54628 Ampelokipoi-Menemeni Thessalonikis (The Office is served by bus line No.9, Stop «Anapsyktirio»)

Tel: 2310-751775

Fax: 2310-267722

E-mail: GAS.pga.thessalonikis@migration.gov.gr

The Asylum Unit of Kos functions in the Reception and Identification Center of Kos. It is responsible for registering, examining and deciding upon claims for international protection submitted in the above Center as well as those submitted by foreign nationals who are in custody in the regional area of Kos.

Supervisor: Evgenia Adam

Address: Reception and Identification Center of Kos

Postal Code: 85301, Pyli area

Tel.: 22420-27856

E-mail: GAS.aka.ko@migration.gov.gr

Directorate of Returns and Withdrawals

The department for the coordination of mainland and voluntary returns is responsible for:

 • the coordination of inland readmission, return, deportation or relocation procedures in tandem with other central or regional services or offices of the Ministry, the competent Ministries and other relevant national or international organizations,
 • the preparation of regular reports on the proper monitoring of cases' progress under its supervision,
 • the coordination and organization throughout the country of actions aiming to motivate third-country nationals to participate in voluntary return procedures, in cooperation with the International Organization for Migration or other organizations or offices,
 • the cooperation with Regional Asylum Offices, Asylum Units and the Reception and Identification Service aiming to inform third-country nationals about voluntary returns,
 • editing and publishing of information material for third-country nationals on matters within its competence, which may be translated into one or more languages or dialects,
 • the study of the legal framework of inland returns and voluntary returns, as well as the provision of instructions, technical support or information to any interested party,
 • issuing draft regulatory decisions within the jurisdiction of the Department.
Προισταμένη: Τηλ.: E-mail:

The department for the coordination of island returns is responsible for:

 • the coordination of island readmission, return, deportation or relocation procedures in tandem with other central or regional services or offices of the Ministry, the competent Ministries and other relevant national or international organizations,
 • the preparation of regular reports on the proper monitoring of cases' progress under its supervision,
 • the coordination and monitoring of third-country nationals' movement within the inland territory who wish to return voluntarily, 
 • editing and publishing of information material for third-country nationals on matters within its competence, which may be translated into one or more languages or dialects depending on the case,
 • the study of the legal framework of island returns, as well as the provision of instructions, technical support or information to any interested party,
 • issuing draft regulatory decisions within the jurisdiction of the Department.

The department of withrawals and exclusions department

 • monitoring and participating in the drafting of policies and legislation on withdrawals and returns, on European and international level, and the submission of relevant suggestions and proposals to the European and International Cooperation Directorate,
 • the preparation for the representation in international and European organizations over issues of withdrawals and returns in cooperation with the Directorate of European and International Cooperation of the Ministry,
 • the cooperation with the European and International Cooperation Directorate of the Ministry in editing bilateral and multilateral contracts and agreements in matters of withdrawals and returns,
 • integration and monitoring in the process of applying EU law on issues of withdrawals and returns in the Greek legal order in cooperation with the European and International Cooperation Directorate,
 • the provision, in cooperation with the Department of legal issues in asylum granting or other forms of international protection of the Legal Support of Asylum and Reception Directorate, the opinion on the assistance or non-assistance due to exclusion reasons for applicants of international protection in accordance with articles 12 and 17 of Law 4636/2019 , following a documented question on behalf of caseworkers of the competent Regional Asylum Offices, Asylum Units and the Mobile Asylum Units,
 • the revocation of international protection status, in case that new evidence emerges in the context of articles 11 and 16 of Law 4636/2019, and the issuance of relevant decisions in accordance with articles 14, 19 and 91 of law 4636/2019, with competence all over the country,
 • the provision, in cooperation with the Department of legal issues in asylum granting or other forms of international protection of the Legal Support of Asylum and Reception Directorate, the opinion on the assistance or non-assistance due to exclusion reasons for applicants of international protection according to the the aforementioned, following a documented question on behalf of caseworkers of the competent Regional Asylum Offices, Asylum Units and the Mobile Asylum Units for the renewal of residence permits of art. 24, Law 4636/2019.

Directorate of Regional Offices and Units

The Regional Asylum Office of Thessaloniki started operating as an Asylum Unit on January, 20th 2014 and as Regional Asylum Office on July 8th 2015. It is responsible for Central and West Macedonia (in Greece) as well as Corfu in the Ionian Island's Region, acc. to article 26, par. 10 of the Presidential Decree 122/2017 as applied.

Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Θεσσαλονίκης υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. οικ.4199/6.3.2017 (ΦΕΚ Β ́ 881) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου

.

Supervisor: Maria Mourmouri

Address: Building of former «B KTEO», 5 Pontou Street – Lahanagora District, 54628 Ampelokipoi-Menemeni Thessalonikis (The Office is served by bus line No.9, Stop «Anapsyktirio»)

Tel: 2310-751775

Fax: 2310-267722

E-mail: GAS.pga.thessalonikis@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο «Α.Κ.Α. Ξάνθη» ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20 Νοεμβρίου 2014. Eδρεύει και λειτουργεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (ΤΣΦ) Κοτύλης στην Ξάνθη και είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών ή ανιθαγενών που διαμένουν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κοτύλης στην Ξάνθη.

Supervisor: Anna Samothraki

2nd kilometer, Xanthi – Kavala National Road, Postal Code: 67100, Xanthi

Tel-Fax: 25410-20030

E-mail: GAS.aka.xanthis@migration.gov.gr

The Regional Asylum Office of Fylakio (former Northern Evros) started its operation on July, 11, 2013. Its local jurisdiction covers the municipalities of Didymoteicho and Orestiada in Northern Evros. It is based and operates in the facilities of the First Reception Center of Fylakio.

Supervisor: Maria Tsipa

Address: Reception and Identification Center of Fylakio (KYT), 6806, Fylakio.

Tel-Fax: 25520-95180

E-mail: GAS.pga.evrou@migration.gov.gr

The Asylum Unit of Korinthos became operational on August 8, 2016. It is housed in and operates from the Pre-Removal Detention Center in Korinthos, and it is responsible for registering, examining and deciding upon claims of international protection submitted by third-country nationals or stateless persons who are in administrative custody in Nafplio, Tirintha and Tripolis.

Supervisor: Angelos Angelopoulos 

Address: 3 Examilion St. Korinthos, zip code: 20100

Tel: 27410-81015

Fax: 27410-81015

E-mail: GAS.aka.korinthou@migration.gov.gr

The Asylum Unit of Georgian and Albanian nationals has been established in the premises of the Regional Asylum Office of Thessaloniki and is responsible for receiving and examining International Protection applications of Albanian and Georgian nationals in the area of Thessaloniki municipality, as is duly defined by specific provisions.

Supervisor: Chrissanthi Avloniti

Address: Building of former «B KTEO», 5 Pontou Street str. – Lahanagora District, 54628 Ampelokipoi-Menemeni Thessalonikis (The Office is served by bus line No.9, Stop «Anapsyktirio»)

Tel: 2310-751775

Fax: 2310-267722

E-mail: GAS.aka.eadpygeoalv@migration.gov.gr, GAS.aka.eadpygeoalv.prot@migration.gov.gr (Use this email address for sending requests pertaining to the registration of vulnerable groups, petitions or any other legal authorization, etc: Monday – Friday: 12:00-14:00)

The Asylum Unit of Ioannina is based and operates in the municipality of Ioannina. The local jurisdiction of the Regional Asylum Office of Ioannina extends to the region of Epirus, along with the region of Corfu in the Ionian islands. It receives and processes applications of foreign nationals who are in temporary detention/custody in the region of Ipiros and Corfu and of foreign nationals who reside in Centers in Ipiros and Corfu.

Supervisor: Fivos Emirzas

Address: 4th km. Old Ioannina – Trikala National Road, 45500, Perama Ioannina.

Tel: 26510-86154

Fax: 26510-81721

E-mail: GAS.aka.ioanninon@migration.gov.gr

The Regional Asylum Office of Crete became operational as an Asylum Unit of Crete on December 2016. It is based in the municipality of Heraklion on the island of Crete. It is responsible for receiving and examining applications for International Protection submitted by third-country nationals or stateless persons who are staying in the island of Crete.

Supervisor:Eleni Vazeou Διεύθυνση: Ηφαίστου και Ελευθέρνης, Ηράκλειο (Περιοχή Καμίνια), Τ.Κ. 713 03 Τηλ.: 2810-259338 Φαξ: 2810-259339 E-mail: GAS.pga.kritis@migration.gov.gr

The Regional Asylum Office of Western Greece started its operation on June 1st 2014. It is responsible for the geographical area of Western Greece, Peloponnese and Ionian Islands with the exception of Corfu. It receives and processes applications of these areas except those that refer to the Asylum Unit of Korithnos.

Supervisor: Nektarios Papakonstantinopoulos Διεύθυνση: Καποδιστρίου 92 & Παναχαικού 26224, Πάτρα Τηλ: 2610-318171,2610-323219 Φαξ: 2610-318177 E-mail: GAS.pga.patras@migration.gov.gr

The Regional Asylum Office of Thraki started its operation on July, 29 2013. Its base is in Alexandropouli. Its local jurisdiction covers the East of Greek Macedonia and Thrace except the geographical area that is covered by the Asylum Unit of Fylakio.

Supervisor: George Kostakiotis

Address: Makris Avenue 1-B, Nea Chili Alexandroupoli, postal code 68100

Tel: 25510-35170

Fax: 25510-35168

E-mail: GAS.pga.alexandroupolis@migration.gov.gr

Directorate of Attica - Regional Asylum Offices and Units

The Regional Asylum Office of Attica started its operation on June 7th 2013. It is based in Athens and its jurisdiction includes the following regions:

 • Attica
 • Central Greece
 • and the Regional areas of Naxos, Paros, Milos, Syros, Kea-Kithnos, Tinos, Mykonos, Andros and Thira of the region of the South Aegean.

The Attica Regional Office handles all the applications of international protection with the exception of those that are managed by the Asylum Unit of Amygdaleza, Relocation of International Applicants (completed in 2018), the Piraeus Regional Asylum Office, Asylum Unit «Fast Track» of International Protection applications, the Asylum Unit of International Protection Applications of Pakistani nationals and the Asylum Unit of International Protection Applicants under custody.

Supervisor: Maria Papadopoulou

Address: P. Kanellopoulou 2, 101 77, Athens

Call Center: 210-69 88 500

Line with information recordings in 10 languages: 210-69 88 660

E-mail: GAS.pga.athina@migration.gov.gr

The Regional Asylum Office of Piraeus became operational on August 2016. It is responsible for the registration and examination of applications for International Protection by pre-registered third-country who are not eligible to participate in the Relocation Programme of the European Union. The Asylum Regional Office of Piraeus is responsible for examining applications of the Regional Asylum Office of Attica that refer to citizens of Afghanistan and Bangladesh.

Supervisor: Ekaterini Moisiadou

Address: 106, Notara street, postal code 18535, Piraeus

Call Center: 0030 210-4187090

Fax: 210-4599730

E-mail: GAS.pga.peiraia@migration.gov.gr

The Regional Office of Alimos is responsible for the examination of international protection applications that refer to the Regional Office of Attica. It examines international protection applications of nationals from Palestine, Egypt and Syria except those that are submitted in the «Fast Track» Asylum Unit.

Supervisor: Sofia Stathakou

Address: 6, Dodekanissou str., postal code 17456, Alimos (building of IOM)

Tel: 210-9903370

Fax: 210-9943947

E-mail: GAS.pga.alimou@migration.gov.gr

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου «Α.Κ.Α. Αμυγδαλέζα», το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Ειδικό Χώρο Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) Αμυγδαλέζας είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρατουμένων που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε χώρους ή καταστήματα κράτησης και φυλακές εντός των ορίων των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Κυκλάδων, Λάρισας, Μαγνησίας, Σάμου, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αμυγδαλέζας, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Ειδικό Χώρο Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) Αμυγδαλέζας είναι αρμόδιο για: α) την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρατουμένων που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε καταστήματα κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας-Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και β) την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4375/2016, σε ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων της χώρας εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας-Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

. Supervisor:Vasiliki Borousi Διεύθυνση: Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές 13671 Τηλ.: 210-2444495 Φαξ: 210-2466647 E-mail: GAS.aka.amygdalezas@migration.gov.gr

The Asylum Unit of Nikaia is responsible for issuing decisions on applications for international protection that have been submitted by third-country nationals and stateless persons and are still pending at the first instance of the administrative procedure before the authorities competent for receiving and examining applications, regardless of their territorial and administrative competence

Supervisor: Stavros Apostolakis

Address: Thivon 96-198 Av, Ag. Ioannis Rentis, postal code: 182 33

E-mail: GAS.aka.nikaias@migration.gov.gr

The «Fast Track» Asylum Unit for applications of international protection has been established in December 2016 and is responsible for receiving and processing international protection applications under the authority of the Attica Regional Asylum, in the area of Athens. It is responsible for processing applications from Syrians whose nationality or statelessness can be proved with original documents and mainly a passport of the Arab Republic of Syria.

Supervisor: Stavros Apostolakis

Address: Kanellopoulou 2, 10177, Athens

Tel: 210-6988534

Fax: 210-6988617

E-mail: GAS.aka.fasttrack@migration.gov.gr

The Asylum Unit of International Protection Beneficiaries operates in Athens in the premises of the Central Asylum Service. The Unit is responsible for:

a) receiving and examining applications of Residence Permit renewals.

b) examining applications relevant to issuing travel documents

c) checking family reunification applications and

d) dealing with issues pertaining to the integration of International Protection Applicants

Supervisor: Konstantina Milioni

Address: P. Kanellopoulou 2, 101 77, Athens

Tel.: 210-69 88 592

E-mail: GAS.residencepermits@migration.gov.gr

The Asylum Unit of International Protection Applicants under custody is operating in the premises of the Aliens’ Division in Attica and is responsible for receiving and screening International Protection applications of foreign or stateless nationals under custody in detention facilities or jails within the administrative boundaries of Attica, Central Greec, as well as the South Aegean administrative units of Naxos, Paros, Milos, Syros, Kea-Kythnos, Tinos, Mykonos, Andros and Thiras of the South Aegean.

Supervisor: Florentia Fykata

Address: Petrou Ralli 24 , P.C. 17778, Tavros

E-mail: GAS.aka.pr.crim.pris@migration.gov.gr

The Asylum Unit for Pakistani nationals has been established in the premises of the Regional Asylum Office of Attica and is responsible for receivig and examining International Protection applications of Pakistani nationals in the area of Attica municipality, as is duly defined by specific provisions.

Supervisor: Anastasia Chalkia

Address: P. Kanellopoulou 2, 101 77, Athens

Call Center: 210-69 88 500

E-mail: GAS.aka.eadpypakistan@migration.gov.gr

 

Support Directorate - Departments

It ensures the implementation of the EU Regulation 604/2013 of the European Parliament and of the June 26th 2013 Council and any other relevant legislation and is cooperation with the relevant public services. It also deals with the negotiation and implementation of voluntary resettlement programs for asylum seekers, as well as suggestions regarding the negotiation procedures for the revision of Regulation 604/2013.

 

Supervisor: Evgenia Adam

E-mail: GAS.dublin@migration.gov.gr

The competence of the department of European Programs and Funding Monitoring extends to monitoring, recording and proposing the best possible use of available resources, aiming to serve the needs of the Asylum Service. The department is also responsible for ensuring the complementarity and avoiding duplication of funding programs, in cooperation with the Procurement and Operational Support Department of the Ministry, aiming to the proper functioning of the Asylum Service. Another key responsibility is the monitoring of European Programs and Funding, reporting of potential issues and submitting of suggestions for updates and improvements, as well as the cooperation and immediate informing of the relevant Directorates-General for Administrative and Financial Services, in order to achieve the necessary real time coordination. Finally, it is the responsible department for the implementation of projects funded by European or other sources and the planning, managing and implementing of such programs at staff level, retaining the promotion of publicity projects over the work of the service and the organization and control of its communication and strategy and public relations in tandem with the Information and Communication Office of the Ministry.

The Department of Program Management and Implementation consists of: aa) The Planning and Evaluation Office bb) Actions / Acts Monitoring Office and cc) Actions / Acts Implementation Office

Supervisor: Athanasia Giannakopoulou

E-mail: GAS.pmi@migration.gov.gr

It is responsible for the organization, staffing, coordination and supervision of the Mobile Asylum Units, according to the instructions of the Governor.

The Administrative Support and Protocol department has the competent authority of the administrative and secretarial support of the Asylum Service, the handling of the postal and mailing service, the protocol and file management, as well as the asset management. It is also responsible for the full operation of the Asylum Service premises, including real estate, as well as for submitting suggestions to the Procurement and Operational Support Directorate, concerning the supply of services and assets for the proper function of the Asylum Service premises and potential maintenance operations. It also has the competent authority for the safety and crowd management of all people entering the Service's premises, the security of buildings and facilities of the Service and the supervision of the competent personnel, as well as the coordination of the organizational units of the Service supporting the Human Resources and Administrative Organization of the Directorate General for Administrative and Financial Services of the Ministry.

The Department of Procedures and Education organizes the training (including the continuous in-service training) of the Asylum Service’s personnel, ensures the quality of the services provided by the Regional Asylum Offices and Asylum Units, and assesses the quality of the first instance international protection decisions. The Department also searches for, collects and evaluates information concerning the political, social and economic conditions prevailing in the countries of origin of the claimants for international protection and, with this object in mind, it cooperates with other competent Greek authorities as well as with overseas authorities, with European or international organizations, especially in the context of international agreements, and with similar authorities in other EU Member – States as well as with the European Asylum Support Office. The Department ensures the quality of the international protection decisions which are issued throughout the course of the administrative procedure for the examination of international protection claims, and it maintains statistical and other information on the international protection decisions.

Supervisor: Efcharis Mascha

E-mail: GAS.coi@migration.gov.gr

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: