Έγκριση του από 20/09/2016 Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αριθ. 5041 / 30.03.2016 Διακήρυξης που αφορά το Τμήμα Α του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) οικίσκων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: