Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της

Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 08/11/2019 – 31/12/2020

Δικαιούχοι: Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου

Budget: 700.000 € Κωδικός Πρόσκλησης: 036

Η δράση αφορά στην υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότησης της δράσης «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της». Η αύξηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών κατά δέκα (10) και η νέα διοικητική διαδικασία που προβλέπεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, συνεπάγεται μεγάλη αύξηση των αναγκών σε προσωπικό της εν λόγω Υπηρεσίας. Ειδικότερα, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν.4636/2019, ορίζονται σαφώς οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής, το ανώτατο όριο ημερών εντός του οποίου προσδιορίζεται η συζήτηση της προσφυγής αναλόγως της κατηγορίας και του είδους στο οποίο ανήκει η προσβαλλόμενη απόφαση αλλά και οι προθεσμίες έκδοσης της απόφασης επί της προσφυγής, που ασκήθηκε ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, με σκοπό την επίτευξη μιας ταχύτερης και αποτελεσματικότερης δευτεροβάθμιας διαδικασίας εξέτασης ασύλου.

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η ικανότητα της Αρχής για ταχεία εξέταση των Προσφυγών που υποβάλλονται από τους αιτούντες διεθνούς προστασίας, μέσω της πρόσληψης και της χρηματοδότησης συμβάσεων εργασίας 30 επιπλέον ατόμων για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: