Επείγουσα παρέμβαση για κάλυψη αναγκών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

Επείγουσα παρέμβαση για κάλυψη αναγκών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

National Programme: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 20/11/2019-31/05/2020

Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 5.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 039

Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ήτοι Λέσβο, Σάμο, Κω, Λέρο, Χίο, καθώς και στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους (δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά έξοδα κλπ.), για το έτος 2020. Επιπλέον, η δράση αφορά στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και τη διανομή τους στους φιλοξενούμενους των συγκεκριμένων Κ.Υ.Τ.

Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές.

Α. Σε ό,τι αφορά την παροχή των υπηρεσιών σίτισης στα Κ.Υ.Τ.:

  • Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση σε επαρκές και κατάλληλο φαγητό.
  • Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Β. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας:

  • Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι της δομής διατηρούνται καθαροί.
  • Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι ωφελούμενοι έχουν πρόσβαση σε non-food items και είδη προσωπικής υγιεινής.

Οι παραπάνω υπηρεσίες δύναται να παρέχονται είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση σε τρίτους ή/και με συνδυασμό αυτών.

Συνημμένα Αρχεία

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: