Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

National Programme: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 14/03/2018 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης

Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Budget: 2.500.000,00€

Κωδικός Πρόσκλησης: 022

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) με διερμηνείς για την κάλυψη των αναγκών παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). Οι υπηρεσίες διερμηνείας αποτελούν κρίσιμης σημασίας υπηρεσίες για την επίτευξη του σκοπού λειτουργίας και της αποστολής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) που αφορά στην αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: