Κατάλογος Δράσεων

Κατάλογος Δράσεων

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με την εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 514/2014, αναρτάται Κατάλογος Χρηματοδοτούμενων Δράσεων ανά Εθνικό Πρόγραμμα.

Ο κατάλογος δράσεων περιλαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους, τις ονομασίες των έργων και το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που τους χορηγείται.

Ο κατάλογος παρέχεται υπό μορφή Portable Document Format (PDF) και περιέχει τις πράξεις που εντάχθηκαν έως την ημερομηνία ενημέρωσης, σύμφωνα με στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

Κατάλογος Δράσεων ΤΑΜΕ_ΤΕΑ_Φεβρουάριος 2021 (Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 08/03/2021)

 

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: