Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας

Διακήρυξη Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας στο πλαίσιο του
Έργου 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

και του

Έργου 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007599 του Ε.Π. Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Εσωτερικών και Άλλων Πόρων 2014-2020

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Απάντηση Ερωτημάτων επί της Διακήρυξης

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: