Search
Close this search box.

Specific Action REACTION: REal-time ArtifiCial InTellIgence for BOrders Surveillance via RPAS data aNalytics to support Law Enforcement Agencies

Call: BMVI/2021/SA/1.5.4: Support to comply with the implementation of the relevant interoperability legal framework

Το REACTION στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό κρίσιμων καταστάσεων στα σύνορα ώστε να βοηθήσει σημαντικά τους φορείς διαχείρισης των συνόρων και να παράσχει επαρκή χρόνο αντίδρασης που είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε ανθρώπινες ζωές.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα και η Κύπρος, ως μέρος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις που σχετίζονται με την κοινωνικοπολιτική κατάσταση στις γύρω περιοχές και τις γειτονικές χώρες. Ειδικότερα, οι μεταναστευτικές ροές ασκούν σημαντική πίεση στις αρμόδιες αρχές και φορείς που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχες παραμεθόριες περιοχές. Επιπλέον, οι ένοπλες συγκρούσεις, οι αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες και οι απρόβλεπτοι παράγοντες που συμβαίνουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, έχουν αυξήσει τον αριθμό των αναφερόμενων διεθνικών εγκλημάτων. Το λαθρεμπόριο, η εμπορία ανθρώπων και άλλες παράνομες δραστηριότητες αποτελούν μείζονες ανησυχίες για τα σύνορα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς η παρακολούθηση των διαδρομών που χρησιμοποιούνται εμποδίζεται από απέραντες θαλάσσιες, ορεινές και πυκνές δασικές περιοχές με τραχιά εδάφη.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το REACTION στοχεύει να επιδείξει μια πλήρως λειτουργική, επόμενης γενιάς, ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων, παρέχοντας επίγνωση της κατάστασης από τις απομακρυσμένες περιοχές ως αποτελεσματικό μέσο για τον έγκαιρο εντοπισμό κρίσιμων καταστάσεων. Το REACTION θα ενσωματωθεί και θα διασυνδεθεί επίσης με τις ήδη εγκατεστημένες πλατφόρμες πληροφόρησης στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και στο Φυλάκιο Έβρου.

Το REACTION έρχεται ως συνέχεια των αποτελεσμάτων τριών επιτυχημένων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων (CERETAB, AIDERS και ROBORDER). Μια ποικιλία αυτόνομων οχημάτων (UxV) και ο  σχετικός επιχειρησιακός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθούν υπό τον έλεγχο ενός απλοποιημένου συστήματος διοίκησης για την παρακολούθηση απομακρυσμένων συνοριακών εδαφών της ΕΕ σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, θα ενσωματωθούν καινοτόμες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών για επικίνδυνα συμβάντα όπου εμπλέκονται μετανάστες. Το REACTION θα εκμεταλλευτεί έξυπνους αλγορίθμους για να αξιοποιήσει τον μεγάλο όγκο δεδομένων που συλλέγουν οι Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου μέσω ετερογενών αισθητήρων (συμπεριλαμβανομένων οπτικών, θερμικών και πολυφασματικών καμερών, LIDAR, κ.ά.) και να μετατρέψει αυτά τα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες για την ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων και τη βελτίωση της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις διάφορες πηγές δεδομένων θα ενσωματωθούν χρησιμοποιώντας το βελτιωμένο Common Information Sharing Environment (e-CISE) που αναπτύχθηκε στο έργο ANDROMEDA (GA: 833881) και το EUROSUR σε εξελιγμένα συστήματα  που επιτρέπουν στις αρχές της ξηράς και της ακτοφυλακής να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους. Η έγκαιρη προειδοποίηση, η ταξινόμηση κρίσεων και η αξιολόγηση κινδύνων ή απειλών θα προσφέρουν μια βελτιωμένη και αυτοματοποιημένη εικόνα στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά κέντρα διοίκησης. Με στόχο την υλοποίηση ενός πλήρους λειτουργικού συστήματος, θα καθοριστούν πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια και θα εκτελεστούν υπό πραγματικές συνθήκες πεδίου εντός των πραγματικών συνοριακών εδαφών.

Οι δραστηριότητες του έργου REACTION θα έχουν ως αποτέλεσμα πέντε κύρια αποτελέσματα, και συγκεκριμένα:

  1. Αγορά εξοπλισμού για τη βελτίωση της επιτήρησης των ελληνικών και κυπριακών συνόρων ως εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
  2. Γνώση σχετικά με την πιθανή χρήση τεχνικών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών που αφορούν σε παράνομες ενέργειες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
  3. Διαλειτουργική σύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπάρχουσες υποδομές ως επέκταση των παλαιών συστημάτων.
  4. Διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της απόδοσης της πλατφόρμας επιτήρησης των συνόρων.
  5. Πραγματοποίηση μια σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου και συνοριακούς φορείς για να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα REACTION.

Powered By EmbedPress

                                         Παρακολουθήστε την παρουσίαση του REACTION στο   

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: