Τεχνική Βοήθεια

Τεχνική Βοήθεια

National Programme: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 09/03/2017 – 15/03/2017 Δικαιούχοι: ΕΥ ΣΥ ΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ

Προϋπολογισμός: 400.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 007

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων αξιολόγησης κατά την διάρκεια υλοποίησης  των Εθνικών Προγραμμάτων του  Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας, του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων των ανωτέρω Ταμείων.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: