Διευκρινιστικά έγγραφα για δικαιώματα, υποχρεώσεις και διαδικασίες

PN

Date

Subject

20798

23.11.2005

Παροχή πληροφοριών, σχετικά με τις ομαδικές θεωρήσεις εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών και τη δυνατότητα υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του Ν.3386/05

21571

23.11.2005

Υπαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του Ν.3386/05.

22409

05.12.2005

Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05.

6500

11.04.2006

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υποβολή πλαστών θεωρήσεων και διαβατηρίων

7219

25.04.2006

Υποβολή πλαστών δικαιολογητικών

9223

15.06.2006

Μεταφορά αρχείου αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών

6979

12.06.2007

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταφράσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους

12244

03.09.2007

Παροχή διευκρινίσεων

16560

21.09.2007

Εφαρμογή αποφάσεων επανόδου

17717

21.09.2007

Αναγνώριση από την Ελλάδα νέου τύπου ιορδανικών και ουκρανικών διαβατηρίων

17755

01.10.2007

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ζήτημα αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησης διαβατηρίου σε πολίτες Ουζμπεκιστάν κάτω των 16 ετών

24570

09.01.2008

Αναγνώριση από την Ελλάδα διπλωματικών κα υπηρεσιακών διαβατηρίων Ιράκ

9879

14.05.2008

Information

14107

24.06.2008

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που υπήχθησαν στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.3536/07

13083

22.05.2009

Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης- ανανέωσης άδειας διαμονής στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

28023

10.11.2009

Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05

17558

29.07.2010

Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.265/2010

20891

16.09.2010

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

21644

05.11.2010

Χρήση πιστοποιητικών υγείας

16140

16.01.2011

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύ των εξουσιοδοτήσεων κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212), όπως ισχύει

13479

18.03.2011

Ολοκλήρωση διαδικασιών μετάπτωσης των βάσεων δεδομένων των συστημάτων των καταργηθέντων Δήμων και διευκρινίσεις σχετικά με τη διατήρηση και λειτουργία περιφερειακών Γραφείων Αλλοδαπών

4573

12.04.2011

Παροχή διευκρινίσεων για τη επίδοση απορριπτικών αποφάσεων

14146

24.05.2011

Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.265/2010

13988

25.05.2011

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη σταδιακή μετεξέλιξη των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας σε «υπηρεσίες μιας στάσης».

18501

27.01.2012

Επικοινωνία με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό.

7295

19.03.2012

Επικοινωνία με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό

26178

01.10.2012

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α

34758

22.11.2012

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α

26999

06.12.2012

Παροχή διευκρινίσεων

2127

15.01.2013

Απόφαση 209/2012 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

2557

11.02.2013

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α

7140

18.02.2013

Ρηματική διακοίνωση πρεσβείας της Συρίας στο Βουκουρέστι με την οποία ανακοινώνεται η ανάληψη εκπροσώπησης των συμφερόντων των στην Ελλάδα Σύρων πολιτών

22910

29.05.2013

Ρηματική διακοίνωση πρεσβείας της Συρίας στη Σόφια με την οποία ανακοινώνεται η ανάληψη εκπροσώπησης των συμφερόντων των στην Ελλάδα Σύρων πολιτών

2878

17.01.2014

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

27045

27.05.2014

Παροχή διευκρινήσεων

35531

27.06.2014

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

41370

07.08.2014

Εξυπηρέτηση δικηγόρων

58037

08.04.2015

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4251/2014

20406

22.05.2017

Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας πολιτών τρίτων χωρών

1361

02.02.2018

Πληροφοριακό σύστημα μετανάστευσης – Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

3833

22.02.2018

Νομοθετική ρύθμιση για παράταση ισχύος αδειών διαμονής

18975

22.06.2018

Εθνική σύνταξη. Διάρκεια νόμιμης μετανάστευσης στην Ελλάδα

31520

10.09.2019

Information

12540

11.03.2020

Αναστολή της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: