Υπηρεσίες Μίας Στάσης

Για τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Πολιτών Τρίτων Χωρών ανά Περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα, ανατρέξτε στο σχετικό αρχείο

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: