Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Εθνικό Ανοικτό διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Τα βασικά αντικείμενα του έργου είναι:

Α. Παροχή υπηρεσιών διαδοχικής διερμηνείας κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών, με φυσική παρουσία ή μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης, για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 16,750 αιτούντων διεθνή προστασία κατά την καταγραφή, συνέντευξη και κάθε άλλη διοικητική πράξη και ενημέρωση.

Β. Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, κειμένων συνολικής έκτασης έως 4.500 λέξεων με ενημερωτικό υλικό σχετικό με τη διαδικασία ασύλου, από τα ελληνικά σε δεκαεννέα (19) γλώσσες και διαλέκτους.

Γ. Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, συντονισμού και εποπτείας διερμηνέων και μεταφραστών, για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (1.890.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

Προσφορές υποβάλλονται στη σελίδα www.promitheus.gov.gr (διαγωνισμός με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 6131 και Αρ. Διακήρυξης της Υπηρεσίας Ασύλου 756/30-1-2015). Τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να αναζητηθούν στην επιλογή «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» από την κεντρική σελίδα του www.promitheus.gov.gr. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 (85%) και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (15%).

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: