Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διερμηνείας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, στο πλαίσιο της με αριθμό HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/0026 Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) και της Υπηρεσίας Ασύλου για την υλοποίηση του προγράμματος Μετεγκατάστασης από την Ελλάδα σε άλλα Κράτη – Μέλη για άτομα που προφανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας, που χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς εθνική συμμετοχή.

(link: http://greece.iom.int/sites/default/files/final_bidding_documents_for_services_bds-interpretation_services_re_as.pdf )

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: