Διαγωνισμοί

Announcement

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθ. πρωτ. 17389/11-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ9Α465ΧΘΕ-Ρ0Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Ασύλου

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθ. πρωτ. 17389/11-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ9Α465ΧΘΕ-Ρ0Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Ασύλου.

More
Announcement

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου» Posted on 13/09/2018

Διακήρυξη toner Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράρτημα Γ Παράρτημα Δ

More
Asylum Service

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή του σταθερού ανιχνευτή αποσκευών του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

More
Announcement

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΠΓΑ Θράκης και του ΑΚΑ Ιωαννίνων μέσω απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β’ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

More
Announcement

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο ΑΚΑ Αλβανίας-Γεωργίας και το ΠΓΑ Θεσσαλονίκης, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ – Υπεύθυνη Δήλωση

More
Announcement

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α’-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β’- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ’- Υπεύθυνη Δήλωση

More
Announcement

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φακέλων της Αρχής Προσφυγών, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α’- Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β’- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ’- Υπεύθυνη Δήλωση

More
Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: