Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης των αδειών διαμονής – Από σήμερα έως και 31 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής

Ξεκινά, από σήμερα, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης των αδειών διαμονής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην ιστοσελίδα https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των εν λόγω αιτήσεων ορίζεται η 14η Μαρτίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης η 31η Μαρτίου 2022. Σχετικές οδηγίες θα περιλαμβάνονται σε όλα τα βήματα υποβολής του ηλεκτρονικού αιτήματος ανανέωσης σύμφωνα με την πάγια διαδικασία αυτής.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με το άρθρο 139 του ν. 4876/2021 (Α΄251), έκανε δεκτές τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες είχαν υποβληθεί έως και την 31the Δεκεμβρίου του 2020,  με ημερομηνία λήξης της ισχύος τους την 31the Μαρτίου 2022.

Η αποδοχή των αιτήσεων τελείται χωρίς την έκδοση απόφασης και το σύνολο του διανυθέντος χρόνου, από την υποβολή της αίτησης έως και 31 Μαρτίου 2022, αναγνωρίζεται ως χρόνος νόμιμης διαμονής. Η ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων, οι οποίες δεν είχε καταστεί δυνατό να εξεταστούν και να γίνουν δεκτές ή να απορριφθούν.

Στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης υπάγονται εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4251/2014  έως και την 31the Δεκεμβρίου του 2020.

Οι αιτήσεις ανανέωσης των αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν, κατά πλάσμα δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 139, αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο τύπο αδείας. Ωστόσο, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αλλαγής σκοπού ή αλλαγής κατηγορίας άδειας διαμονής, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα, το οποίο θα εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον πρόκειται για επιτρεπόμενη από τον νόμο αλλαγή σκοπού.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: