ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των πινάκων κατάταξης για τον κωδικό θέσης 106 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού της ΣΟΧ 1/2015 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πίνακας κατάταξης για τον κωδικό θέσης 106 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού