Προκηρύξεις

Announcement

4η Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην Κεντρική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών. Απόφαση υπ’ αρ. 6340/15.04.2021 (ΑΔΑ: 66ΙΣ46ΜΔΨΟ-ΘΒΖ)

  Περιεχόμεονο της Απόφασης:  1. Την τροποποίηση της 11835/09.10.2020 (ΑΔΑ: ΡΞ5Φ46ΜΔΨΟ-1ΕΜ) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως τροποποιήθηκε με την 13810/06.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΑΔ46ΜΔΨΟ-5Ω5), με την 16128/31.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5Κ46ΜΔΨΟ-2Ε4) και την 3428/03.03.2021 (ΑΔΑ: 60ΝΑ46ΜΔΨΟ-ΕΣΓ) απόφαση ως προς την παράγραφο 1 αυτής και ειδικότερα ως προς την

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Announcement

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2021

Απόφαση του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής για την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για το ΕΣΤΙΑ 2021, βάσει της οποίας παρατείνεται η περίοδος υποβολής προτάσεων για λίγες ακόμα ημέρες.   Απόφαση Τροποποίησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Προκηρύξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη δυο (2) δικηγορών με σχέση έμμισθης εντολής στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου γνωστοποιεί ότι προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στην έδρα του, επί της Λεωφόρου Θηβών 196-198 (Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη). Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια» www.diavgeia.gov.gr με Α.Δ.Α.:  9Λ2Κ46ΜΔΨΟ-ΖΨ5  και  έχει τοιχοκολληθεί  στα καταστήματα του Πρωτοδικείου  και του Εφετείου Πειραιώς και  στα γραφεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Προκηρύξεις

Διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση Συμφωνίας – Πλαίσιο του έργου «Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 179807 και 179822

Διακηρυξη Συμφωνιασ Πλαισιο Περιφραξεισ Final by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Espd Request ΨΔΔ346ΜΔΨΟ-Ψ26 (Περίληψη διακήρυξης) Τεχνική Περιγραφή Σχέδια Προυπολογισμός και Τιμολόγιο Προκηρυξη 2021 Ojs061 153506 El Simap Οικονομική Προσφορά Έργου Αρ 179822 Οικονομική Προσφορά Έργου Αρ 179807

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Προκηρύξεις

Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση με απόσπαση ή μετάταξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 110, του ν .4674/2020 (Α΄ 53 )

ΨΜΖ646ΜΔΨΟ-ΤΤΣ by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Announcement

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Σωματεία, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ενώσεις Προσώπων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Προκηρύξεις

Πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλειόμενων δικηγόρων για το Μητρώο Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 19970/25-9-2020″ προκήρυξης

Πίνακας Αποκλειόμενων by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd Πίνακας Επιλεγέντων Και Επιλαχόντων by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Announcement

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων και των απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αρίθμ 6266/22.06.2020 ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2020, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στην Αρχή Προσφυγών

Οριστικοί πίνακες επιτυχόντων Οριστικοί πίνακες απορριπτέων 2η Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο υφιστάμενο ΚΥΤ Λέρου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση έργου «Αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο υφιστάμενο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου, περιοχή Λέπδα της νήσου Λέρου», η οποία είναι απολύτως απαραίτητη λόγω κατεπείγουσας ανάγκης αποκατάστασης των εκτεταμένων φθορών στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του υφιστάμενου  Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου, στην περιοχή Λέπιδα της νήσου Λέρου, και

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: