Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή σε τρεις (3) Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών

Με απόφαση του Γ.Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο ανακοινώνεται η ανοιχτή, δημόσια   πρόσκληση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   για   την   πρόσληψη   τριών  (3) ατόμων,   κατηγορίας   Πανεπιστημιακής   Εκπαίδευσης   ή   Τεχνολογικής   Εκπαίδευσης   (ΤΕ),   για   την   πλήρωση   της   θέσης   του   Διοικητή,

More
General Secretariat for Migration Policy

Aπόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου»

Αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου “Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου”, σύμφωνα με το

More
Προκηρύξεις

Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Ν.Π.Δ.Δ.) προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου». ENOTICES_n003f37a (external)-2021-072325-NF02-EL by Hellenic Ministry of

More
Προκηρύξεις

Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση συμφωνίας-πλαίσιο για την «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» Το αντικείμενο της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται

More
Announcement

4η Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην Κεντρική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών. Απόφαση υπ’ αρ. 6340/15.04.2021 (ΑΔΑ: 66ΙΣ46ΜΔΨΟ-ΘΒΖ)

  Περιεχόμεονο της Απόφασης:  1. Την τροποποίηση της 11835/09.10.2020 (ΑΔΑ: ΡΞ5Φ46ΜΔΨΟ-1ΕΜ) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως τροποποιήθηκε με την 13810/06.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΑΔ46ΜΔΨΟ-5Ω5), με την 16128/31.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5Κ46ΜΔΨΟ-2Ε4) και την 3428/03.03.2021 (ΑΔΑ: 60ΝΑ46ΜΔΨΟ-ΕΣΓ) απόφαση ως προς την παράγραφο 1 αυτής και ειδικότερα ως προς την

More
Announcement

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2021

Απόφαση του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής για την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για το ΕΣΤΙΑ 2021, βάσει της οποίας παρατείνεται η περίοδος υποβολής προτάσεων για λίγες ακόμα ημέρες.   Απόφαση Τροποποίησης

More
Προκηρύξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη δυο (2) δικηγορών με σχέση έμμισθης εντολής στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου γνωστοποιεί ότι προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στην έδρα του, επί της Λεωφόρου Θηβών 196-198 (Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη). Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια» www.diavgeia.gov.gr με Α.Δ.Α.:  9Λ2Κ46ΜΔΨΟ-ΖΨ5  και  έχει τοιχοκολληθεί  στα καταστήματα του Πρωτοδικείου  και του Εφετείου Πειραιώς και  στα γραφεία

More
Προκηρύξεις

Διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση Συμφωνίας – Πλαίσιο του έργου «Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 179807 και 179822

Διακηρυξη Συμφωνιασ Πλαισιο Περιφραξεισ Final by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Espd Request ΨΔΔ346ΜΔΨΟ-Ψ26 (Περίληψη διακήρυξης) Τεχνική Περιγραφή Σχέδια Προυπολογισμός και Τιμολόγιο Προκηρυξη 2021 Ojs061 153506 El Simap Οικονομική Προσφορά Έργου Αρ 179822 Οικονομική Προσφορά Έργου Αρ 179807

More
Προκηρύξεις

Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση με απόσπαση ή μετάταξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 110, του ν .4674/2020 (Α΄ 53 )

ΨΜΖ646ΜΔΨΟ-ΤΤΣ by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

More
Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: