Προκηρύξεις

Announcement

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Σωματεία, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ενώσεις Προσώπων

More
Προκηρύξεις

Πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλειόμενων δικηγόρων για το Μητρώο Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 19970/25-9-2020″ προκήρυξης

Πίνακας Αποκλειόμενων by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd Πίνακας Επιλεγέντων Και Επιλαχόντων by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd

More
Announcement

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων και των απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αρίθμ 6266/22.06.2020 ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2020, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στην Αρχή Προσφυγών

Οριστικοί πίνακες επιτυχόντων Οριστικοί πίνακες απορριπτέων 2η Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης

More
Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο υφιστάμενο ΚΥΤ Λέρου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση έργου «Αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο υφιστάμενο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου, περιοχή Λέπδα της νήσου Λέρου», η οποία είναι απολύτως απαραίτητη λόγω κατεπείγουσας ανάγκης αποκατάστασης των εκτεταμένων φθορών στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του υφιστάμενου  Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέρου, στην περιοχή Λέπιδα της νήσου Λέρου, και

More
Announcement

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2021

Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «ESTIA 2021:Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» και για χρονικόδιάστημα υλοποίησης: από 01/01/2021 έως τις 31/12/2021 για υφιστάμενες θέσεις στέγασης(που λειτουργούν υπό το ΕΣΤΙΑ ΙΙ, είτε μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης& Ασύλου, είτε μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. το έτος 2020)και από 1/4/2020 έως τις 31/12/2021 για

More
Announcement

Πίνακες Επιλεγέντων και Αποκλειόμενων Δικηγόρων για το Μητρώο Εισηγητών-Βοηθών Χειριστών Ασύλου, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.19969/25-9-2020 Προκήρυξης

Παρατίθενται τα αποτελέσματα της προκήρυξης υπ’αριθμ.19969/25-9-2020 : Δείτε τη Λίστα Επιλεγέντων Δείτε τη Λίστα Αποκλειόμενων

More
Προκηρύξεις

Ορθή Επανάληψη* – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ’ αριθ. ΜΑ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου, ως κατωτέρω: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

More
Προκηρύξεις

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΩΞΘΒ46ΜΔΨΟ-ΕΜΟ προσκληση.pdf by Greek Ministry of Migration…

More
Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: