Προκηρύξεις

Ανακοίνωση

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκηρύσσει θέση ευθύνης στο επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν. Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 58 του Π.Δ.106/2020 (Α΄255) είναι τα ακόλουθα:1. Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Διακηρύξεις

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων βάσει του άρ. 27 του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Μίσθωση επτά (7) ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων και ενός (1) πετρελαιοκίνητου επιβατικού οχήματος με την μέθοδο του Leasing, για τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τρία (3) έτη»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο τη μίσθωση επτά (7) ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων και ενός (1) πετρελαιοκίνητου επιβατικού οχήματος με την μέθοδο του Leasing, με χρονική διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας να ανέρχεται στα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Διακηρύξεις

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων βάσει του άρ. 27 του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Προμήθεια – διανομή ύδατος για τις ανάγκες υδροδότησης της Κ.Ε.Δ. Σάμου»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, βάσει του άρ. 27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο την «Προμήθεια – διανομή ύδατος για τις ανάγκες υδροδότησης της Κ.Ε.Δ. Σάμου». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σύμφωνα με

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Διακηρύξεις

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων  βάσει του άρ. 27 του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη Δράση «Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει του άρ. 27 του ν. 4412/2016, με αντικείμενο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη Δράση «Προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Διακηρύξεις

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων  του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Προμήθεια τριών χιλιάδων (3.000) αδειών λογισμικού προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά, (Corporate Next Generation Antivirus), διάρκειας τριών ετών, για την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο των εξυπηρετητών και των υπολογιστών του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο την προμήθεια τριών χιλιάδων (3.000) αδειών λογισμικού προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά, (Corporate Next Generation Antivirus), διάρκειας τριών ετών, για την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο των εξυπηρετητών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Διακηρύξεις

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων του ν.4412/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) για τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τρία (3) έτη

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) για τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΜΑ. Συγκεκριμένα, από

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Διακηρύξεις

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων  του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών των διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων, βάσει του άρ.27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών των διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου». Powered By EmbedPress Powered By EmbedPress Powered By EmbedPress Ηλεκτρονικό Αρχείο με μορφότυπο XML

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
white ministry logo on blue
Ανακοίνωση

Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή, επί θητεία, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (02) έτη, στην Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Θερμοπυλών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ) της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Aνοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή, επί θητεία, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (02) έτη, στην κάτωθι Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ) της Γενικής Γραμματείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Διακηρύξεις

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων  του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης του Υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για ένα (1) έτος»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του υφιστάμενου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για ένα (1) έτος από την υπογραφή της (συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες ελέγχου αντιγράφων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Γραφείο Τύπου

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου: Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων Διοικητών/Διοικητριών Ελεγχόμενων Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και μίας (1) θέσης Διοικητή/ Διοικήτριας Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής

Ανοιχτές δημόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος ανακοίνωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να πληρωθούν είκοσι μία (21) συνολικά θέσεις Διοικητών / Διοικητριών Δομών/ΚΕΔ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.  Οι εν λόγω θέσεις αναμένεται να καλύψουν τη θέση του Διοικητή / τριας, επί θητεία, στις Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο «ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», «ΣΧΙΣΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΒΟΛΟΥ», «ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», «ΡΙΤΣΩΝΑΣ»,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber