Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σήμερα η 3η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ΑΔΑ:Ψ7ΗΠ465ΦΘΕ-ΟΟΦ).Με την πρόσκληση αυτή καλείται το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, με την ιδιότητα του εκ του Νόμου (de jure) Δικαιούχου όπως προκύπτει από το άρθρο 9 του Ν. 4332/2015 …

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 Read More »