Αναμορφωμένοι πίνακες της ΣΟΧ1/2016 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου για τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Αναμορφωμένοι πίνακες