ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ5/2016 Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ