Απόφαση ματαίωσης της αριθ. πρωτ. 10169/30-06-2016 (κωδ. ΕΣΗΔΗΣ 26003,1) Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Κατασκευή στεγάστρων και κιγκλιδωμάτων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ν. Έβρου»

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: