Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την Ψηφιοποίηση των περιεχομένων φυσικών εγγράφων των ατομικών φακέλων Πολιτών Τρίτων Χωρών και λοιπών οργανικών μονάδων του Υπουργείου

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία €22.400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα  προαίρεσης έως 50% της εκτιμώμενης αξίας CPV 79999100-4: Υπηρεσίες σάρωσης, 72312200-7 Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων,  72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας Δεδομένων.

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: