Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την Ψηφιοποίηση των περιεχομένων φυσικών εγγράφων των ατομικών φακέλων Πολιτών Τρίτων Χωρών και λοιπών οργανικών μονάδων του Υπουργείου

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία €22.400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα  προαίρεσης έως 50% της εκτιμώμενης αξίας CPV 79999100-4: Υπηρεσίες σάρωσης, 72312200-7 Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων,  72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας Δεδομένων.

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber