Διευκρίνηση (3) για την υπ’ αριθ. πρωτ. 17206/19.10.2016 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών συσκευών X-Ray για την ανίχνευση εκρηκτικών, όπλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων για τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (Α.Κ.Α.) Πειραιά και Μετεγκατάστασης»

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: