Εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων του άρθρου 30 του ν.4495/2017 στο κτήριο «Κεράνη»

Η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

Εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων του άρθρου 30 του ν.4495/2017 στο κτήριο «Κεράνη»

CPV: 45213150-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων.

CPV: 98342000-2 Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας.

 1. Αντικείμενο έργου: To έργο αφορά σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμημάτων των ορόφων του κτιρίου «Κεράνη» και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά αποξηλώσεις-καθαιρέσεις εσωτερικής τοιχοποιίας και εσωτερικών κουφωμάτων, τοποθέτηση διαχωριστικών τοιχοπετασμάτων, τοποθέτηση ηχομόνωσης, επικαλύψεις δαπέδων. Η διαμόρφωση των χώρων κρίνεται αναγκαία, ενόψει τις μεταστέγασης των τμημάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο κτήριο «Κεράνη», προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες κάθε τμήματος και να καταστεί ομαλή η μετεγκατάστασή τους.
 2. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ι. Ρέντης, ΤΚ 18233, τηλ. Επικ. 2132128502, email: technicaldpt@migration.gov.gr
 3. Προύπολογισμός έργου: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00) πλέον ΦΠΑ, ήτοι σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (49.600,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
 4. Έγγραφα διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα στο www.migration.gov.gr στο πεδίο «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 5. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους 2 μήνες ενώ κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 6. Κριτήρια συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση δημοσίων έργων (κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης και ειδικότερα να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού (σύμφωνα με το άρθρο 22.Α), να διαθέτουν καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (σύμφωνα με το άρθρο 22.Β), να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ)
 7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται την ημέρα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα λήξης υποβολής  ορίζεται η 10:00 π.μ.
 8. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19the  Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης : Ελληνική

 • Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου  αποφασίστηκε από την υπ’ αρίθμ. 637/5-10-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου

Αγ. Ι. Ρέντης  08/10/2020

Ο Υπουργός

 Μετανάστευσης και Ασύλου

Παναγιώτης Μηταράκης

Έγγραφα διαγωνισμού:

 1. Προκήρυξη διαγωνισμού
 2. Διακήρυξη Διαγωνισμού Κτηρίου Κεράνη με ΑΔΑΜ
 3. Τεχνική Περιγραφή του Έργου
 4. Προϋπολογισμός έργου
 5. Τιμολόγιο Έργου
 6. ΕΣΥ- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 7. ΤΕΥΔ
 8. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: