Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του προγράμματος Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, για την Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του προγράμματος Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 77.770,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (95.657,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 20/4/2016 και ώρα 15:00 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Α/Α συστήματος 21990. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 27/4/2016 και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: