Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του προγράμματος Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, για την Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του προγράμματος Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 77.770,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (95.657,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 20/4/2016 και ώρα 15:00 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Α/Α συστήματος 21990. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 27/4/2016 και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber