Προκαταρκτική προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για την περίοδο από τον Μάιο 2016 μέχρι το τέλος του 2017 με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα εστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 2015-152593 προκαταρκτική προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για την περίοδο από τον Μάιο 2016 μέχρι το τέλος του 2017 με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2018.

Στις αρχές του έτους 2016 θα δημοσιευθεί η αναλυτική προκήρυξη στην οποία θα καθοριστούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπηρεσία. Η προϋπολογισθείσα αξία κυμαίνεται από 2.000.000 € έως 5.000.000 € (χωρίς ΦΠΑ). Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται η Προκαταρκτική Προκήρυξη.

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: