Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή στη Δομή Φιλοξενίας «Οινοφύτων»

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο αποφασίζει την ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή, επί θητεία διάρκειας ενός (1) έτους στην Δομή Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ) της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, «ΟΙΝΟΦΥΤΑ», στη θέση «ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο υποψήφιος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή στις ανωτέρω ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ικανότητα και εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης και γνώση σε καλό επίπεδο, μίας τουλάχιστον ξένης, επίσημης γλώσσας, κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διοικητή στην ανωτέρω Ανοιχτή Δομή, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, συνοδευόμενη από

  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με τα συνημμένα Υποδείγματα 1 και 2),
  • αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (ευκρινές σκαναρισμένο αντίγραφο),
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών (ευκρινή σκαναρισμένα αντίγραφα) και λοιπών προσόντων (ευκρινή σκαναρισμένα αντίγραφα) και
  • σχετική υπεύθυνη δήλωση από την ενιαία ψηφιακή πύλη του Ελληνικού Δημοσίου Gov.gr (https://www.gov.gr/), όπου θα δηλώνουν ότι όσα καταθέτουν είναι γνήσια και αληθή, καθώς και ότι «δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού στο δημόσιο» (όπως ορίζει το Α΄ μέρος, κεφ. Α΄ «Προσόντα και κωλύματα διορισμού» του Ν.3528/2007) και ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) και να την υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@migration.gov.gr, αναγράφοντας ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ «ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ».

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 17.00.

Η προκύρηξη

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: